Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас


Категория на документа: Маркетинг


Сладкарници "Роза" са чудесно място за прекарване на свободното време и почерпка със семейството, приятели, колеги и други. Всяка една от четирите сладкарници е уникална по своя дизайн, стил и удобство. Стремежа на собствениците е да доставят удоволствие на клиенти и да превърнат сладкарницата в място за спокойствие и наслада от предлагания богат асортимент от сладкарски изделия.

Веригата включва четири сладкарници в гр. Бургас, които се зареждат ежедневно с торти, произведени в цех, собственост на фирмата. Пълният капацитет на цеха с пет пъти по-голям от производството, което се наблюдава в момента.

Предмет - сладкарска верига "Роза" и нейните конкуренти

Проблем - силната пазарна конкуренция

Обект - сладкарските продукти предлагани на бургаския пазар

Цел - Целта на проведеното изследване е да разберем какви са пазарните позиции на сладкарска верига "Роза" сред конкурентните фирми, да се запознаем с удовлетвореността, мнението, впечатлението и нагласите на потребителите спрямо сладкарска верига "Роза" и предлагането й на пазара. Чрез резултатите от анализа на проведената анкета могат да се установят начините, по които да се подобрят вкуса, качеството и имиджа на продуктите, както и да се привлече по-широк спектър от клиенти.

Основни задачи :

- да се създаде анкета

- да се проведе анкетата

- да се изведат данните в електронен вариант

- да се обработят и анализират получените резултати чрез графики и коментари

- да се обобщят резултатите

- да се дадат предложения за подобряване

Методи - равнище на търсене, маркетингово проучване, анкетиране на потребители, анализ и синтез на получените данни.

1. Теоретична част

Маркетинговото изследване представлява системно и обективно набиране и обработка на информацията, необходима за разкриване и решаване на проблемите, свързани с
маркетинга.

"Задължително условие за постигане целта на маркетинга е бизнеса да се развива в съответствие с потребностите на на потребителите." [1]

То осигурява всестранни сведения за конкретни задачи на маркетингово-ориентираната фирма, като:
- определяне на търсенето - количество, качество, цени и доставни условия;
- разширяване на възможностите за трайно привличане на купувачите и за оптимално задоволяване на техните потребности.

Чрез маркетинговото изследване се уточняват насоките, формите и средствата за развитието на продуктите и за регулиране на техните пазарни политики. То е функция, която свързва клиента, потребителя и обществеността с маркетолога с информация , използвана за определяне на маркетинговите възможности и проблеми. Маркетинговото изследване може да се разглежда и като емпиричен изследователски процес. Този процес има своя логика, състояща се в последователност от операции, които важат за всяко изследване. Използват се комплекс от методи, които са приложими в най-различни области и с помощта, на които може да се получи специфична информация. Маркетинговото проучване трябва да набавя информация за:
- стопaнската конюнктура - тенденции и перспективи, краткосрочни и дългосрочни прогнози;
- характерните особености на целевия пазар - големина, структура, пазарни дялове на основните доставчици; тенденции на производството, потреблението, вноса и износа, стоковите запаси и цените; нормативно-правната уредба и социалната обстановка;
- продукта - предназначение и качество; потребителни свойства, предимства и недостатъци в сравнение с предлагането от конкурентите; новости в съществуващите сходни продукти и евентуални заместители; тенденции на научно-техническите изследвания;
- потребителите - брой, социално положение, възрастова структура, доходи, изисквания, предпочитания, местоживеене и т.н.;
- посредниците - обичайни форми и начини на покупко-продажбите, пазарни дялове, ценови отстъпки, стимули, традиции, реноме;
- конкурентите (преки и косвени) - пазарни дялове, цени и доставни условия, стратегия и тактика, комуникации, предстоящи изяви;
- рекламата - мотивация; канали, форми и средства за разпространение; рекламни агенции и тарифи за предлаганите услуги; изследване на ефективността.

"За успешна маркетингова стратегия главното нещо, което трябва да се има в предвид в фактът, че не може да се извършва рекламно съобщение на хора, които не го очакват" [2]
Маркетинговото проучване включва и пазарното проучване, а то от своя страна използва информация от конюнктурното проучване. Двете могат да се извършват самостоятелно, но без тях маркетинговото проучване е невъзможно. Резултатите от проучването улесняват фирмата да определя най-подходящото време, пазарна среда, специфика на продукта и път за отправянето му към крайните потребители. С това се осигурява реално планиране на капиталовложенията и нововъведенията в производството, така и навременната и изгодна реализация на предлаганата продукция. Обект на маркетингови проучвания могат да бъдат всички елементи, от които се състои маркетинговият комплекс: от фирмата с произвежданите от нея продукти до пазара с цялата негова инфраструктура, комуникации, ценова конюнктура, потребителски предпочитания и реакции. Основен източник на информация при тези проучвания са хората. Маркетинговото проучване е решаващата предпоставка за определяне на фирмената бизнес-стратегия. Процес на проучването: трябва да се подходи в определена последователност, за да се запази контрола над информацията. Първо се дефинират и установяват проблемите, следва разработка на хипотези и накрая- събиране на данни (тестване на хипотезите).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.