Комуникационна политика при международния маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


3. подбор и обучение на персонала
4. осигуряване на необходимите помещения и техника за извършване на сервизна дейност
5. изграждане и поддържане на ефективна система за снабдяване с резервни части
6. поддържане на връзки с клиентите,
7. проучване на конкурентите
8. събиране и обработване на информацията свързана със сервизната дейност

10 въпрос
Ценова политика в ММ
Ценообразуването е едно от най гъвкавите средства със които фирмата може да въздейства за реализацията на своите продукти.
Ценообразуването в условията на ММ обхваща:
* експортно ценообразуване - то се прилага от фирми, които имат производствени поделения във една страна и реализират продукция на един или повече външни пазари .В този случай при определяне на цените възникват редица особености в зависимост от формата на износ - пряк или косвен, характеристики на дистрибуционните канали, наличие на собствени търговски представителства в чужбина и др.
* определяне цените на продукцията, която производствените филиали на мултинационалните и транснационални корпорации предлагат на външните пазари. Възможни са следните 2 варианта - 1 вариант - когато производствените филиали разположени в различни страни имат голяма автономност и самостоятелно определят цените на продуктите предлагани на пазара на страната в която работят, при този вариант основно се прилагат принципите на ценообразуване, характерни за вътрешния маркетинг; 2 вариант - когато производствените филиали и другите структурни звена на фирмата предлагат продукцията си и на външни за тях пазари.
* трансферно ценообразуване - то обхваща определянето на цените на продукти, които се разменят между производствените филиали и др. отеления на фирмата разположени в различни страни.
Върху определянето на цените влияние оказват следните фактори:
1. цели на фирмата
2. характеристики на продукта
3. разходи
4. останалите елементи на маркетинг микса - продукт, дистрибуция и промоция
5. търсене
6. конкуренция и
7. държавно регулиране
При ценовата политика влияние оказва и вида на конкуренцията В резултат на това се различава 2 вида конкуренция - ценова и не ценова. В условията на ценова конкуренция фирмите се стремят да влияят върху размера на продажбите чрез изменение на цените на съответните стоки. Интензивността на ценовата конкуренция на различните външни пазари не е еднаква. Тя е особено висока на наситените със стоки пазари, където предлагането превишава търсенето и са на лице множество фирми продавачи. Важно значение има и как потребителите на даден външен пазар възприемат аналогичните стоки.
1 Вариант - когато стоките предлагани от различните конкуренти се възприемат от потребителите като сходни, ценовата конкуренция е силна и фирмата може да увеличи продажбите си като намали цените на своите стоки.
2 Вариант - когато стоките предлагани от отделните фирми се възприемат от потребителите като различни, ролята на ценовата конкуренция намалява. Спецификата или дори уникалността на стоките може да се постигне чрез подходящо изменение не техните характеристики. Важно значение имат и имиджа на страната от която е фирмата производител.
При не ценовата конкуренция фирмата се стреми да увеличи продажбите си като засилва привлекателността и интереса към стоката чрез подобряване на някои нейни характеристики опаковката, обслужването, и използването на подходящи дистрибуционни канали.

11 Въпрос
Разходи и цени
Участието на фирмата на международните пазари обикновено допринася за намаляване на производствените разходи за единица продукция в резултат на увеличения мащаб на производството. В същото време обаче, се извършват големи разходи по придвижването и реализацията на стоката. Транспорт и застраховки, мита, лихви, др. разходи свързани с комуникации, командировки и др. Разходите зависят и от избрания дистрибуционен канал. при международния маркетинг. може да възникне проблем във връзка с разпределянето на разходите по разпределянето и реализацията на стоките, когато фирмата участва на различни външни пазари. Ако фирмата участва само на 1 външен пазар всички разходи по ММ се отнасят само върху продукцията реализирана на този пазар. Ако фирмата обаче участва на множество пазари трудностите възникват при разпределение на не преките разходи - за администрация и управление.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникационна политика при международния маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.