Комуникационна политика при международния маркетинг


Категория на документа: МаркетингПри международния маркетинг фирмата производител трябва да направи избор м/у следните алтернативи:
* използване на собствена марка за реализацията на продуктите
* използване на марката на търговския посредник
* използване на двете възможности - част от продукцията се реализира със собствена марка а останалата с марка на търговския посредник

Тема 8
Опаковки
Транспортни опаковки
търговска опаковка - с нея стоката се предлага в търговските обекти
потребителска опаковка - има за цел да съхрани продукта и да улесни използването му.
Опаковката трябва да бъде съобразена с нейните функции, които са свързани с дистрибуцията, реализацията и потреблението на продуктите.
Основните функции на опаковката са:
* съхраняване на продукта - опазване на продукта от разпадане, разпиляване и разграбване. Опазване от влага, вредители, зарази и др. опасности за продукта , консервиране на продуктите - за хранителните.
* улесняване на транспортирането на продукта -
* улесняването на манипулациите в търговската мрежа
* улеснение при употребата на стоката -
Важен елемент свързан с опаковката е нейната маркировка. Тя показва произхода и предназначението на стоката както и изискванията за транспортиране. /Мадридската конвенция/
Във връзка с опаковките на стоките е и етикетировката. Етикета идентифицира стоката и дава информация за нейните характеристики.
Опаковката, етикетировката и маркировката са важни маркетингови средства и като такива изпълняват следните задачи:
* привличат вниманието и засилват интереса на потребителя към стоката на мястото на нейната продажба
* осигуряват достатъчно информация на потребителя на мястото на продажбата
* осигуряват по голяма удовлетвореност на потребителя
* подпомагат продажбите при сегментация на пазарите -
* поддържане на имиджа на фермата и на нейната марка -
* продължаване на иновационните процеси във фирмата
При международния маркетинг фирмата трябва да вземе следните решения по отношение на опаковките:
1. да се използва стандартизирана или адаптирана по страни опаковка
2. избор на форма, дизайн и цвят на опаковката
3. определяне на размера на опаковките -
4. определяне на стойността на опаковката
5. подбор на подходящи материали за изработване на опаковката и етикетите
6. спазване на правните норми от гледна точка на информация за тегло, обем, състав и т.н.

9 въпрос
Обслужването в международния маркетинг

Обслужването обхваща редица допълващи включително незадължителни за фирмата дейности, които подпомагат привличането на клиентите, продажбата на стоката и нейното потребление съответно - експлоатация.
Предоставянето на услуги до голяма степен зависи от вида на стоките. Стоките се делят на 2 групи

- суровини, полуфабрикати, спомагателни материали, комплектуващи изделия и потребителски стоки /без битова техника и транспортни средства/. При тази група услугите се свеждат основно до предоставяне на информация, консултации и транспорт. Обслужването се извършва предимно по време и на мястото на продажбите.
- машини, съоръжения, битова техника - при тях основно значение от гледна точка на обслужването има сервиза.
Обслужването на машините и съоръженията се дели на пред продажбено и след продажбено а от своя страна след продажбеното обсл. се разделя на гаранционно и извънгаранционно и включва профилактични прегледи и ремонти.
При ММ изграждането на сервизна мрежа от фирмата производител на определена техника обикновено включва:
1. изграждане на централен сервизен офис - намира се в страната в която е разположена фирмата производител.
2. изграждане на сервизни поделения - те се разполагат в съответните страни и организират в тях сервизната дейност
3. изграждане на сервизни бази - те се използват при масови продажби и големи размери на съответната страна или регион и извършват профилактика и ремонти
4. изграждане на сервизни приемни пунктове - в тях се приема подлежащата на ремонт техника, която периодично се транспортира до съответната складова база.
Успешното извършване на сервизна дейност изисква спазването на следните правила:
1. правилно определяне на вида на предлаганите услуги и равнището на тяхното качество
2. разработване на стандарти за обслужване -Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникационна политика при международния маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.