Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор


Категория на документа: МаркетингУспехът на една продажба зависи от доброто комбиниране на следните отнасящи се до продукта фактори: екологично производство, допълнителни изгоди, психологически стойности (престиж, красота, социален статус, младост, признание) и други.

Можем да влияем върху жизнения цикъл на продукта, като вземем решение за:
- каква да бъде стоковата номенклатура в дълбочина и ширина;
- какви нови стоки да се произвеждат;
- как и кога да се позиционират на пазара;
- кога да се свалят от производство;

- какви да бъдат опаковката и маркировката им, а също и вида на използваната търговска марка;

- какви допълнителни услуги да се предоставят на клиента.
Ценообразуване в реални условия

Ценообразуването на стоките е един много сложен и деликатен процес, тъй като е зависим от много и субективни фатори. Много е важно да се наблегне на организацията на управллението на ценообразуването във фирмата, както в малките, така и в големимте фирми. Нужно е да се изследва и връзката между ценообразуването и управлението на стопанската дейност и създаване на организация на целия процес.

Ценообразуването е процес, който включва елементи от ценовата политика, стратегия и тактика. Динамиката в пазарната конюнгтура води до значителни затруднения при вземането на ценови решения, за това се набляга на данните и посоката, диктувани от каналите на реализация и жизнения цикъл на продукта, стратегическите задачи на организацията и конкретните сфери, в които трябва да се вземат съответните решения.

Нужно е да се направи и така нареченото пазарно тестване на цените, съответните препядствия, пред които е изправено. Осъщесвяването на контрол и регулиране на цените е сред основните приоритети пред организацията, който може да е микро-, макроконтрол, държавен и фирмен контрол.

Каналът на разпределение е подредена съвкупност от звената, осъществяващи функциите по дообработката, транспортирането, складирането, разпределението и др. на стоките от производител до краен потребител.

Междинните звена по канала на разпределение са три типа:

* Придобиващи право на собственост над стоката. Те заплащат на доставчиците стоките и търгуват за своя сметка. Такива са предприятията за търговия на едро и дребно.

* Агентски звена - търговски предприятия, агенти, брокери и др. Те набират информация за пазара, оказват маркетингови услуги, подготвят и подписват договори от нечие име, но не придобиват право на собственост над стоките.

* Звена, подпомагащи реализацията - транспортни предприятия, застрахователни дружества, складови предприятия. Те подпомагат дейността, но не придобиват право на собственост, не участват в подготовката и в сключването на договори.

Основните фактори, които влияят на избора на канали на разпределение са:
* организационни цели и ресурси;
* пазарни характеристики;
* поведение на купувачите;
* свойства на продукта;
* сили на околната среда.13

Използвана литература

1. Основи на мениджмънта, Иванов Ив., ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", В. Търново
2. Мениджмънт и маркетинг, Антоанета Войкова, 2011г
3. Цени и Ценообразуване, Владимирова, Й., УНСС, 2010г
4. Маркетинг, Благоев Веселин, 339.13, 2009г
5. Основи на маркетинга, Ф. Котлер, 1992г
6. Концепция за Жизнен цикъл на продукта; Лекции по икономика; http://www.bg-ikonomika.com
7. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик релейшънс; Ф. Джефрис; 1993г
8. Маркетинг; Л. Каркашева; 1993
9. Маркетинг и маркетингов мениджмънт; Никола Янков, 2002г
10. Маркетинг и мениджмънт; Ю. Узунова; 2000г
11. Основи на управлението; Веселин Савов; 2002г
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.