Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор


Категория на документа: Маркетинг


Реферат на тема:
Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор.

Цените и ценообразуването са предмет, разглеждан из основи от макро- и микроикономическата наука, основно в контекста на функционирането на пазара и поведението на неговите участници. Това е една основна част от маркетинговата проблематика, тъй като са маркетингов инструмент за въздействие върху пазара и върху потребителското поведение. В основата си те са търговски инструмент, който се вгражда в процеса на осъществяване на всяка покупко-продажба.

Цените са основната икономическа категория и са ключов фактор за развитие на всяка бизнес дейност. За да бъде тази дейност успешна, са необходими сериозни научни и приложни знания за цените и ценообразуването. Тези знания не са константна величина. Динамиката на пазарните процеси, на конкуренцията и икономическия растеж, на научните изследвания изисква непрекъснато актуализиране и прецизиране на теоретичните и практическите знания по цените.

Цената е основен елемент на маркетинговия микс. Процесът на определяне на цената е тясно свързан с ценовите цели на организацията; ценообразуващите фактори: външни /извън контрола на фирмата/ - икономическа конюнктура; търсене на пазара; политически фактор и нормативна уредба; конкуренция и характер на предлагането; вътрешни /под контрол на фирмата/ - себестойност; продукт; маркетингови разходи; дължина и характеристика на каналите на разпределение; търговски отстъпки; фирмени и маркетингови цели.1

Ценообразуващите фактори са всички онези, които пряко или косвено оказват влияние върху сформирането на крайната цена на даден продукт или услуга. Процесът на ценообразуване е пряко свързан с това да се определят правилата, по които да се формира равнището и съотношението на цените на предлаганите стоки или услуги. Това е част от задълженията на управленските задължения.
Схема на основния метод на ценообразуване в микро- и макроикономиката

Тук мениджърите срещат сериозни затруднения, породени от различни причини, които могат да бъдат описани като една много силна зависимост между стоките/услугите и пазарите, на които те се реализират, като към това се добави засилената сложност в процеса на фирмено ценообразуване. Този процес може обобщено да се опише на 3 основни етапа:
- Определяне на конкретните ценообразуващи фактори, които оказват влияние на избраната стока/услуга;
- Избор на възможно най-подходящи методи на ценообразуване;
- Определяне конкретното равнище на цената на дадената стока/услуга.2
Вземането на управленски решения относно ценообразуването на дадена стока/услуга, както и за ценовите изменения е един сложен и деликатен въпрос, породен от факта, че върху тези решения оказват немалко влияние редица фактори. Те биха могли да бъдат:
- Външни - които са неуправляеми от страна на организацията;
- Вътрешни - контролируеми от страна на организацията.

Схема на примерни ценообразуващи фактори

Ценовата политика е система за оперативно и стратегическо управление на цените в маркетинга на фирмата. От равнището на цените зависят обема на продажбите и приходите, реакциите на потребителите и конкурентите. Задачите по формирането на ценова политика могат да се опишат по следния начин:3
Схема на ценообразуване

Канали на разпределение на продуктите

Разпределението на стоките се извършва главно с организирането, контролирането и осъществяването на дистрибуция. Дистрибуционният канал е съвкупност от фирми, лица или отдели, които приемат или подпомагат предаване правото на собственост върху дадена стока, по пътя й от производителя към крайния потребител. Тук биха могли да се осъществят дейности по дообработка, пакетиране, танспортиране, складиране, разпределяне и др.4

Схема на преки доставки от :
Производител към Клиент и доставка на Производител към Дистрибутор и от там, към Клиент:

Факторите, които оказват влияние върху избора, вида и стила на канала за разпределение се влияят от потребителя - брой потребители, концентрацията им, техните навици, сезонност на търсене и др.; фирмата-производител - нейните цели, финансови възможности, репутация, пазарен сегмент, продуктов микс и др.; конкуренцията с нейните дистрибуционни методи и връзки с разпределителните канали и фирмените канали на дистрибуция;търговците на едро и дребно относно обемът, който могат да абсорбират, удобство, което да осигурят, връзките им с директните клиенти, възможност за складиране и съхранение.5

Основните цели на каналите на разпределение се базират на нуждите на потребителите, конкуренцията, целите на самата организация, както и съгласуване на разходите. Схематично ситуацията може да се опише по следния начин:

Схема на основните въпроси пред организиране на каналите за разпределение

Идва ролята и на маркетинг логистиката. Това е дейност, която включва организацията и управлението на физическото движение на стоките от производителя към директния клиент. Това означава, че служителите от отдел Маркетинг логистика трябва да вземат решения относно необходимото количество на търсената стока, тяхна е задачата да осигурят доставка на съответното място в конкретно време и начин, според потребителското желание, при оптимални за всички страни разходи.

За целта фирмата производител трябва да разполага с определен обем запаси в собствени складове, в посреднически организации и складови бази, за да може да се удовлетвори желанието на крайния потребител. Това зависи от начина на производство и потребление, от вида на самата стока и дали е подходяща за складиране и при какви условия, от скоростта на движение по канала, време на съхраняемст и съответно асортимент.6

Управлението на запасите е много специфична материя, строго индивидуална за всяко производство, за всеки продукт. За улеснение схващането това понятие, би могло да се илюстрира по следния начин:
Схема за управление на запасите
ГК - годишно количество на доставката (бр/год)
СР - складови разходи за съхраняване на едно изделия (лв/год за 1 бр.)
РП - разходи за поръчката за една доставка (лв/поръчка)
ИКД - икономическо количество на доставката

Изчислява се по следната формула:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.