Канали на разпределение и жизнен цикъл на продукта


Категория на документа: МаркетингМодата е актуалният стил в дадена област. Продажбите на модни стоки нарастват бавно, запазват достигнатото високо равнище за известно време и бавно спадат. Четирите етапа в жизнения цикъл на продуктите при модата може да се определят по следния начин - етап на открояване, етап на подражание, масова мода, спад.

Модните прищевки са характерни с изключително кратния "живот" на продукта. Той нахлува много бързо, с високи темпове, стига до едно рязко пренасищане на пазара и още по-бързо излиза от пазара. Не подлежи нито на модификация, нито на забавяне на процеса на спад в продажбите.11
Жизнен цикъл и ценообразуване на продукта

Когато един продукт е представен на пазара, той навлиза във фазата на въвеждане. В тази фаза не може да се очаква голяма печалба, тъй като разходите, които са направени за лансирането на продукта са големи.
Стратегии през жизнения цикъл на продукта

В зависимост от фазата, в която се намира продуктът е необходимо да прилагаме различни маркетингови стратегии.

Във фазата на въвеждане например, е необходимо да запознаем потребителите с качествата на нашия продукт. Това предполага да вложим усилията си в изграждане на по-интензивна комуникационна политика.

Степента на продажби означава за организацията степен на доходи. Затова е важно непрекъснато да следим фазите, в който се намират нашите продукти и, ако е възможно, да се опитаме да удължим техния жизнен цикъл. Когато сме изчерпали всички възможности по отношение на даден продукт, необходимо е своевременно да го свалим от асортиментната гама, тъй като неговото производство носи разходи за организацията. Всичко това предполага прилагане на различни техники, методи, подходи, и стратегии.12

Успехът на една продажба зависи от доброто комбиниране на следните отнасящи се до продукта фактори: екологично производство, допълнителни изгоди, психологически стойности (престиж, красота, социален статус, младост, признание) и други.

Можем да влияем върху жизнения цикъл на продукта, като вземем решение за:
- каква да бъде стоковата номенклатура в дълбочина и ширина;
- какви нови стоки да се произвеждат;
- как и кога да се позиционират на пазара;
- кога да се свалят от производство;

- какви да бъдат опаковката и маркировката им, а също и вида на използваната търговска марка;

- какви допълнителни услуги да се предоставят на клиента.
Ценообразуване в реални условия

Ценообразуващите фактори, които са тясно свързани с конкретния пазар, както и с другите условия на икономическата среда в настоящия момент, са извън контрола на отделната организация. Те детерминират климата на цените и определят ограничителите, които рябва да се вземат под внимание в процеса на ценообразуването. Ценообразуващите фактори с вътрешнофирмен характер са контролируеми от страна на организацията и могат да бъдат гъвкаво променяни и контролирани. Организацията на вземането на решения е твърде различна между отделните фирми. Най-често неудачите в ценообразуването са свързани със следните причини:

1) цените са прекомерно ориентирани към разходите

2) цените не се преразглеждат достатъчно често, съобразно пазарните промени.

3) Цените се разработват изолирано, а не като част от общата пазарна стратегия.

4) Цените не са достатъчно диференцирани по стоки и пазарни сегменти.

Независимо от това каква по размери е дадена фирма и как се вземат ценовите решения, всеки който определя фирмените цени трябва да намери компетентен отговор на 4 важни въпроса:

1) единна цена или диференцирана цена

2) цената да покрива разходите + печалбата

3) балансиране на увеличените разходи и приходи

4) ефектът на трите "С" (cost, customer, competition)

Ценообразуването на стоките е един много сложен и деликатен процес, тъй като е зависим от много и субективни фатори. Много е важно да се наблегне на организацията на управллението на ценообразуването във фирмата, както в малките, така и в големимте фирми. Нужно е да се изследва и връзката между ценообразуването и управлението на стопанската дейност и създаване на организация на целия процес.

Ценообразуването е процес, който включва елементи от ценовата политика, стратегия и тактика. Динамиката в пазарната конюнгтура води до значителни затруднения при вземането на ценови решения, за това се набляга на данните и посоката, диктувани от каналите на реализация и жизнения цикъл на продукта, стратегическите задачи на организацията и конкретните сфери, в които трябва да се вземат съответните решения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Канали на разпределение и жизнен цикъл на продукта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.