Канали на разпределение и жизнен цикъл на продукта


Категория на документа: Маркетинг* на конкурентно позициониране - т.е. заемане на позиция близо до някой от съществуващите конкуренти и започване на борба за пазарен дял.

* на неконкурентно позициониране - заемане на свободна от конкуренти позиция чрез предлагане на липсващо до момента на пазара изделие.

Решенията, касаещи позиционирането биа могли да се отнасят както за нови продукти, така и за такива, които вече са на пазара. Става въпрос за репозициониране на съществуващи продукти, с което фирмата цели изграждане на по-благоприятна представа у потребителя.

За целта фирмата производител трябва да разполага с определен обем запаси в собствени складове, в посреднически организации и складови бази, за да може да се удовлетвори желанието на крайния потребител. Това зависи от начина на производство и потребление, от вида на самата стока и дали е подходяща за складиране и при какви условия, от скоростта на движение по канала, време на съхраняемст и съответно асортимент.6

Управлението на запасите е много специфична материя, строго индивидуална за всяко производство, за всеки продукт.

Отношението цена - доходи е най-важният ориентир за доставчиците, които действат на пазари и пазарни сегменти с ниска платежоспособност на потребителите и трябва да определят какво да бъде абсолютното равнище на техните продажни цени. Значението на цената като мотив за покупка относително намалява на пазарите, където потребителите търсят качество, обслужване, полезен ефект в употреба, гаранции и се влияят от други маркетингови въздействия. Неценовите фактори, а така също и неценовата конкуренция, не омаловажават значението на цената като един от най-важните стопански параметри и като управленски инструмент за пазарно ориентиране и въздействие върху организаците. Връзката фирма-пазар реално функционира най-добре във организациите с маркетингова ориентация. Правенето на маркетинг предполага друго разбиране към производството и реализацията, а именно:

1) производството се осъществява за предварително проучени и известни пазари и потенциални потребители.

2) реализацията е процес на взаимодействие с потребителя, а не еднократен акт на продажба.

3) съобразяването с изискванията на конкретните потребители е определяща мотивация, както на производството, така и на пласмента.

4) конкуренцията в областта на производството и продажбите се води със средства и методи за спечелване преди всичко на потребителя.
Жизнен цикъл на продукта

Жизнен цикъл на продукт е концепция в маркетинга, която използва аналогията с жизнения цикъл на биологичните организми, за да опише продължителността и последователните изменения на пазарния живот на даден продукт. Жизненият цикъл касае не конкретна стокова единица, а в по-общ план продукта като разновидност на определена продуктова линия. Графично понятието се изразява посредством кривата на продажбите, в която отчетливо се открояват четири различни фази:
1. въвеждане (внедряване) на пазара,
2. пазарен растеж,
3. зрялост, и
4. спад.7

Това е най-общо обяснение на понятието жизнен цикъл според електронната енциклопедия.

Според Е. Кръстевич и съавтори продуктите имат жизнен цикъл, който се основава на постановката, че продуктите имат определени граници на живот - от момента на възникване на идеята за нов продукт до момента на отпадане от продажба. Концепцията за жизнен цикъл на продукта е важна за маркетинга защото дава задълбочена представа за динамиката на продуктите. Класическия вариант на концепцията за жизнен цикъл на продукта представлява три образна крива. Тя се дели на четири етапа - въвеждане, растеж, зрялост и спад.

Според Е. Георгиева "Продуктите имат жизнен цикъл, който се основава на постановката, че продуктите имат определени граници на живот - от момента на възникване на идеята за нов продукт до момента на отпадане от продажба."8

Теорията за жизнен цикъл на продукта е един от най-широко използваните инструменти за анализ и погнозиране на фирмено равнище. Тя дори вече се превръща във философия на фирмата, както и в основен принцип на продуктовата стратегия. В резултат на все по-ускореното развитие и динамика на начно-технологичния прогрес, днес се наблюдава едно разиряване на стоковия асортимент и засилване на стоковата конкуренция. Това води до едно значително увеличаване на относителния дял на стоките и жизненият цикъл на стоите намалява.

Етапите, през които чисто теоритично и най-често преминава един продукт са Излизане на пазара, Растеж, Зрялост и напускане на пазара.

Излизането на пазара е най-крехкия и трудоемък етап, през който продуктът е нов, непознат и се правят най-много разходи, полагат се усилия за неговото възприемане на пазара, докато се достигне момент на рентабилност.

Достигне ли до рентабилност един продукт, навлиза във втората си фаза, наречена Растеж, през който протича едно много бързо разрастване на пазарния сегмент и разпространяване на продукта. Неговото търсене рязко се увеличава. Тук ролята на фирмата е да се концентрира в привличане на клиента не само към конкретния продукт а на своята марка като цяло, за да има растеж и по останалата част на асортимента. Тук се води агресивна борба за пазарен дял и привличане на клиенти.9

Този момент отминава и продуктът навлиза в своята зрялост, където вече пазарът е наситен и се наблюдава спад в приходите от него, тук се залага повече на ценова конкуренция, засилва се инвестицияра в реклама.

Това е последвано и от слизането на продукта от пазара, тогава за него се правят повече разходи, отколкото приходи носи той. Тогава продуктът следва да бъде отстранен от асортимента на фирмата.

Това е визуалната и теоретичната концепция за Класически жизнен цикъл на продукта. Днес все по-рядко се среща този пример и той се превръща все по-често в чисто теоретичен.10

Действителността около нас се променя с много бързи темпове това води и до видоизменяне и в кривата и фазите на жизнения цикъл на продукта. Не всички продукти имат класическа S-образна крива на жизнения цикъл. Специалистите формулират между 6 и 17 различни модела на жизнения цикъл на продукта. Съществуват три основни категории жизнен цикъл на продукта, които трябва да се разграничат - стил, мода и модна прищявка (увлечение).

Видоизменението Стил е характерно за продукти, които след като се усети спад в продажбите, пренасищане на пазара, с продуктът. Типичен пример е Кока кола, МкДоналдс и др. Това е марка, стабилно наложена на пазара, с огромен пазарен сегмент, множество имитатори с цени, в пъти по-ниски, множество последователи, почитатели, но и много оборващи групи и организации. се прави леко видоизменение, което може да бъде - нова рекламна стратегия, нова опаковка или слоган, корекция в цената и др. Идеята на видоизменението има за цел да ориентира нова вълна от потребление към същия този продукт, с минимални разходи да се постигне масимизиране на потреблението. При последващо разколебаване и спад в потреблението се налага последващо видоизменяне на форма, размер, цвят, опаковка, рекламна или дистрибуционна стратегия или др., целящо пореден "бум" в продажбите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Канали на разпределение и жизнен цикъл на продукта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.