Канали на разпределение и жизнен цикъл на продукта


Категория на документа: Маркетинг


Реферат на тема:
Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор.

Всички въпроси, процедури и действия, които по един или друг начин са свързани с цените, в управленска подсистема е основен инструмент на маркетинговото управление. Цените, заедно с другите инструменти за адаптиране и взаимодействие на фирмата върху пазара, са строго подчинени на общите маркетингови цели на организацията и така трябва да са разработени и координирани, че да осигуряват тяхното постигане.

В маркетинговия микс са изложени основната част от различни начини за пазарно приспособяване и взаимодействие,цените са обект на "повишено внимание". Те са изключително действен и реактивен инструмент, с който си служи дадената организация, когато пазарът е чувствителен и реагиращ спрямо цените. Дори когато изглежда, че акцентът е фокусиран основно върху другите маркетингови предимства, изглежда, че цените са на по-заден план, това е един много умел ход с ценови замисъл. Ако с помощта на различни маркетингови средства търсенето на организацията продукция стане по-нееластична и пряката ценова конкуренция бъде избегната, това би осигурило на фирмата по-голяма свобода в ценообразуването.

Цените и ценообразуването са предмет, разглеждан из основи от макро- и микроикономическата наука, основно в контекста на функционирането на пазара и поведението на неговите участници. Това е една основна част от маркетинговата проблематика, тъй като са маркетингов инструмент за въздействие върху пазара и върху потребителското поведение. В основата си те са търговски инструмент, който се вгражда в процеса на осъществяване на всяка покупко-продажба.

Цените са основната икономическа категория и са ключов фактор за развитие на всяка бизнес дейност. За да бъде тази дейност успешна, са необходими сериозни научни и приложни знания за цените и ценообразуването. Тези знания не са константна величина. Динамиката на пазарните процеси, на конкуренцията и икономическия растеж, на научните изследвания изисква непрекъснато актуализиране и прецизиране на теоретичните и практическите знания по цените.

Цената е основен елемент на маркетинговия микс. Процесът на определяне на цената е тясно свързан с ценовите цели на организацията; ценообразуващите фактори: външни /извън контрола на фирмата/ - икономическа конюнктура; търсене на пазара; политически фактор и нормативна уредба; конкуренция и характер на предлагането; вътрешни /под контрол на фирмата/ - себестойност; продукт; маркетингови разходи; дължина и характеристика на каналите на разпределение; търговски отстъпки; фирмени и маркетингови цели.1

Върху пазарните цени мног съшествено се отразява влиянието на всички фактори, които биха могли евентуално да стимулират или съответно затормозят протичането на конкретен възпроизводствен процес. В цените се фокусират едновременно условията на производството, реализацията и потреблението.

Цените се формират на пазар под съвкупното влияние на изключително много фактори от абсолютно всички сфери на възпроизводство. В равнището и динамиката на пазарните цени се отразява равновесието или нарушената пропорционалност на възпроизводствената система.

Ценообразуващите фактори са всички онези, които пряко или косвено оказват влияние върху сформирането на крайната цена на даден продукт или услуга. Процесът на ценообразуване е пряко свързан с това да се определят правилата, по които да се формира равнището и съотношението на цените на предлаганите стоки или услуги. Това е част от задълженията на управленските задължения.

Пазарното търсене, както и пазарното предлагане се намират винаги в определена функционална зависимост едно от друго и от цените. Според закона за предлагането, количеството което се предлага, се променя правопропорционално с цената на стоката.

Познаването на пазара в неговите икономически и човешки измерения позволява да се видят и обяснят причините, които стоят зад видимата "игра" на цените. Всеки пазар функционира на основата на пазарен и мотивационен механизъм. В тези механизми често се фокусира влиянието на най-различни фактори и се преобразува от тях в стопански процеси, в икономически показатели и в ориентири за стопанско поведение.

Тук мениджърите срещат сериозни затруднения, породени от различни причини, които могат да бъдат описани като една много силна зависимост между стоките/услугите и пазарите, на които те се реализират, като към това се добави засилената сложност в процеса на фирмено ценообразуване. Този процес може обобщено да се опише на 3 основни етапа:
- Определяне на конкретните ценообразуващи фактори, които оказват влияние на избраната стока/услуга;
- Избор на възможно най-подходящи методи на ценообразуване;
- Определяне конкретното равнище на цената на дадената стока/услуга.2
Вземането на управленски решения относно ценообразуването на дадена стока/услуга, както и за ценовите изменения е един сложен и деликатен въпрос, породен от факта, че върху тези решения оказват немалко влияние редица фактори. Те биха могли да бъдат:
- Външни - които са неуправляеми от страна на организацията;
- Вътрешни - контролируеми от страна на организацията.

Ценовата политика е система за оперативно и стратегическо управление на цените в маркетинга на фирмата. От равнището на цените зависят обема на продажбите и приходите, реакциите на потребителите и конкурентите. Задачите по формирането на ценова политика могат да се опишат по следния начин:3
Канали на разпределение на продуктите

Разпределението на стоките се извършва главно с организирането, контролирането и осъществяването на дистрибуция. Дистрибуционният канал е съвкупност от фирми, лица или отдели, които приемат или подпомагат предаване правото на собственост върху дадена стока, по пътя й от производителя към крайния потребител. Тук биха могли да се осъществят дейности по дообработка, пакетиране, танспортиране, складиране, разпределяне и др.4

Факторите, които оказват влияние върху избора, вида и стила на канала за разпределение се влияят от потребителя - брой потребители, концентрацията им, техните навици, сезонност на търсене и др.; фирмата-производител - нейните цели, финансови възможности, репутация, пазарен сегмент, продуктов микс и др.; конкуренцията с нейните дистрибуционни методи и връзки с разпределителните канали и фирмените канали на дистрибуция;търговците на едро и дребно относно обемът, който могат да абсорбират, удобство, което да осигурят, връзките им с директните клиенти, възможност за складиране и съхранение.5

Основните цели на каналите на разпределение се базират на нуждите на потребителите, конкуренцията, целите на самата организация, както и съгласуване на разходите. Схематично ситуацията може да се опише по следния начин:

Идва ролята и на маркетинг логистиката. Това е дейност, която включва организацията и управлението на физическото движение на стоките от производителя към директния клиент. Това означава, че служителите от отдел Маркетинг логистика трябва да вземат решения относно необходимото количество на търсената стока, тяхна е задачата да осигурят доставка на съответното място в конкретно време и начин, според потребителското желание, при оптимални за всички страни разходи.

Дистрибуционната политика основно цели да се създаде уникална продуктова позиция, която една стока трябва да заеме в съзнанието и женалието на потребителите, за да реши в максимална степен техните проблеми. По този повод са възможни няколко различни стратегии на позициониране, в зависимост от това къде организацията поставя акцента на маркетинговите си усилия - върху потребителя или върху конкурента.

Позиционирането, акцентиращо върху потребителя може да се осъществи чрез две стратегии:

* стратегия на конвергентно позициониране, изразяващо се в приспособяване на предлагания продукт към идеалната представа на потребителите

* стратегия на дивергентно позициониране, изразяващо се в приспособяване на идеалната представа на потребителите към позицията на предлагания продукт.

Позиционирането, акцентиращо върху конкурента също е възможно да се осъществи посредством две стратегии:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Канали на разпределение и жизнен цикъл на продукта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.