Изследване на потребителски предпочитания


Категория на документа: Маркетинг


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ"
Факултет: Мениджмънт и маркетинг

КУРСОВА РАБОТА
по Маркетингови изследвания І част

Тема:
"Изследване на потребителските предпочитания"

Предметът на моето изследване е продуктът кафе,а обект са 28 респондента.

Това маркетингово изследване цели да се установят предпочитанията на потребителите на продукта кафе, и съотвтно да се определят предимствата и недостъците на продукта.

Задачата на маркетинговото изследване е чрез анализиране на резултатите от проведените с респондентите анкети да се постигнат целите, които сме си поставили. Резултатите от това изследване ще бъдат полезни за вземането на важни управленски решения.

Анкетната карта е методът, който съм избрала за провеждането на моето изследване.Този метод е първичен, по-точен, дава ясна представа за това какво мислят потребителите за продукта, какво в него им харесва и какво не, какво биха желали да се промени.

Двадесет и осем респондента обхваща обема на извадката, която е неслучайна поради силните ограничения на време и средства.Също подборът на извадката е безповторен, защото всяка единица включена в извадката няма вероятност отново да попадне в нея.

Анкетната карта съдържа 11 въпроса, които имат за цел да насочат потребителите да ни дадат информация за това, което ни е нужно, за да може да се вземат правилни управленски решения свързани с продукта.
Чрез зададените въпроси, получаваме информацията от къде потребителите купуват кафе(въпрос 5), кое за тях е най-важно когато купуват продукта(въпрос 6), дали ексмериментират при избора си на кафе(въпрос 7), как оценяват кафето, което пият вкъщи(въпрос 3). Останалите въпроси могат да се видят в анкетната карта, която е приложена към доклада.

Методите, които са използвани за анализ на резултатите от изследването са едномерни и двумерни разпределения. Едномерните разпределения са най-елементарните групировки за обработване на информацията от пазарните проучвания. Основните параметри при тях са честотите и дяловете на проучваните признаци. Честотите описват разпределенията на случаите при различните значения на проучваната пазарна характеристика.При двумерните разпределения оценките на проучваната пазарна характеристика се разпределят според разпределението по друга базова характеристика.

На четири въпроса от анкетата са направени едномерни разпределения в SPSS:
1. От първият въпрос се разбира, че 66,7 % от анкетираните изпиват по 1 кафе на ден, а останалите 33,3 % от 1 до 3 кафета.

Колко кафета изпивате на ден ?

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1
8
66,7
66,7
66,7

1/3
4
33,3
33,3
100,0

Total
12
100,0
100,0
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на потребителски предпочитания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.