Изследване имиджа на компания за часовници


Категория на документа: Маркетинг


За дефиниране на изследователския проблем, задачите и хипотезите с техните ограничения .
* Корелационен анализ за изследване на статистическите данни и за сравняване коефициентите на корелацията между една или повече двойки променливи, за да се установят статистически взаимозависимости между тях.
* Регресионни анализи- Целите на регресионния анализ са да определи как и в каква степен зависимата променлива варира или се променя като функция от изменения на независимата променлива.
* Дескриптивна статистика-описателната статистика -организира събраните данни по систематичен начин
Обобщаващата статистика -анализира данните и ни позволява да правим значими оценки (обобщения) за тях
* В таблицата по-надолу в курсовата сме посочили Подходите,които използвахме ,за да сегментираме целевата аудитория
- класически
- търсени ползи
- потребителски реакции

Подходи
Групи критерии
Примерни показатели

Класически подход
Демографски
Пол: мъже и жени в зряла възраст

Географски
Разпространение в развитите и по-големи градове на територията на България.

Социално-икономически
Доходи - над-средните
Професии и заемани длъжности - мениджъри, актьори, лекари, адвокати, спортисти, политици и други високопоставени лица

Психографски
Жизнен стил - постигащи, стремителни, амбициозни , ваярващи

Търсени ползи

Психологически
Обществен престиж, лично удовлетворение , емоции

Функционални
Търсене на качество


Потребителски реакции
Реакции, свързони с продукта
Потребители - купувачи, с отношение към продукта и нагласи

Реакция към дистрибуцията
Лоялност към оторизираните магазини (Besha , TIMELAND watches & jewellery и Dimov luxury store .)

Реакция към цената
Ценова чувствителност, висока еластичност на търсене

Реакция към промоцията
Имидж и лоялост към марката

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване имиджа на компания за часовници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.