Измерване на макроикономическата активност


Категория на документа: Маркетинг


ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН И БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ - СЪВКУПНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БВП
НОМИНАЛЕН И РЕАЛЕН БВП
ДРУГИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Макроикономиката е тория за поведението на икономическата система като цяло, която изучава националното производство, заетостта, цените и външноикономическата дейност на страните. Тя възниква и се утвърждава през 40-те години на ХХ век. Нейното начало се поставя с появата на книгата на Джон Кейнс "Обща теория на заетостта, лихвата и парите" през 1936 г. Вниманието й е насочено към основни проблеми: определяне на обема и структурата на съвкупното национално производство; анализ на факторите влияещи върху заетостта и цените; изучаване на механизма и факторите на икономическия растеж; анализ на причините за цикличните и конюнктурните изменения в икономиката; обосноваване на фискалната и парична политика и изследване на взаимодействието между националните икономики.

Макроикономическият подход се характеризира:

1. Използване на агрегатни величини, икономическите субекти се групират в четири сектора:

= сектор на домакинствата - всички икономически единици, която дейност задоволява личните потребности. Имат доход, част употребяват, другата спестяват;

= частен сектор - всички фирми. Действат на пазара;

= държавен сектор - държавата - производител и потребител;

= външноикономически сектор - дейност извън страната и продуктите са обект на потребление чрез вноса. Има и износ на националните производители.

Всеки сектор е съвкупност от реални първични икономически субекти.

Процесът на агрегиране обхваща и пазарите. Те се обединяват в продуктов пазар и ресурсни пазари. Той е процес на недостатъци и предимства. Недостатъкът е, че с нарастването на равнището на абстракцията е възможно да се пропуснат съществени детайли на икономическите процеси и явления. Предимството е, че по-лесно се анализира взаимодействието между основните видове пазари и по-добре се очертават техните характерни черти.

2. Функционирането на националната икономика се основава на взаимната връзка и зависимост между елементите на макроикономическата система.

факторни доходи

Сектор на
домакинствата

Частен
сектор

Потребителски разходи

данъци данъци

Държавен сектор


трансферни плащания субсидии

Външно-икономически сектор


внос износ

Това е опростен модел на макроикономическата система. Включва двежението на паричния поток състоящ се от разходи и доходи. Всеки макроикономически субект влиза във взаимоотношения с околните субекти като купувач и продавач. Домакинствата получават доходи от собствеността върху производствените фактори и извършват разходи за потребителски стоки, произведени от частния сектор или от внос. Частният сектор прави разходи за производствени ресурси и получава приходи от реализацията на продукцията на вътрешния или външен пазар. Държавата влиза в парични отношения с домакинствата - получава приходи от данъци и извършва трасферни плащания. Също така и с частния сектор - получава данъци и извършва субсидии. Неизразходваната част от дохода на домакинствата се спестява, която чрез парично-кредитната система се трансформира в инвестиции. Реалният поток на трансакциите на стоките и ресурсите се извършва в противоположна посока на паричния поток. Единството на паричния и реалния поток е предпоставка за непрекъснатостта и устойчивостта на развитието на националната икономика.

Държавата провежда икономическа политика, за да достигне определени цели и те са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на макроикономическата активност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.