Индустриален маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Съдържание на курса:
 Прoгнозиране и видове прогнози
 Същност и принципи на планирането
 Национално планиране и програмиране
 Регионално планиране
 Фирмено планиране
 Стратегическо планиране. Разработване на стратегия
 Методи за стратегически анализ
 Фирмени стратегии
 Маркетингово планиране
 Планиране на иновациите
 Планиране на производството. Планиране на производствената програма
 Планиране на производството. Планиране на производствените мощности
 Планиране на материалните ресурси
 Планиране на човешките ресурси
 Финансово планиране
 Инвестиционно бизнес планиране
 Контрол

 I. СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА

Основни понятия.
 Нуждата е чувство за усещания от човека недостиг на нещо.
 Потребността е нужда, приела специфична форма в съответствие с културата, начина на живот и личността на индивида.
 Търсенето е потребност, подкрепена от потребителна способност.

 Видове търсене:
 негативно търсене – клиентите не харесват продукта и правят всичко възможно да избегнат неговото потребление. Маркетолозите се стремят да подобрят продукта, цената му, предприемат активна промоция.
 отсъствие (липса) на търсене – клиентите знаят за стоката, но не са заинтересувани да я употребяват. Активизира се използването на средствата на комуникационния микс (реклама, насърчаване на продажбите, лични продажби, пропаганда) с акцент върху връзката между свойствата на стоката и проблемите на потребителите.
 потенциално търсене – не е реално проявено на пазара, купувачите се задоволяват с текущо предлаганите стоки. За част от клиентите свойствата на тези стоки не отговарят на техните индивидуални предпочитания. Задача на маркетинговите мениджъри е да открият скритото търсене, да формулират изискванията на купувачите и потенциалния размер на пазара.

 намаляващо търсене – насищане на пазара, остаряване на продукта, промяна в модните тенденции. Маркетолозите предприемат промени в продукта с цел неговото модернизиране, по-дълбоко навлизане на старите пазари и завземане на нови, по агресивно предлагане и рекламиране на продукта.
 неритмично (неустойчиво) търсене – отклонения в рамките на година, месеца, седмица или по часове на денонощието. Маркетингът предлага техники, свързани с динамичното използване на цените, асортимента, стимулиране на продажбите.
 пълно (задоволяващо) търсене – пласиране на целия обем производство. Независимо от положителното за фирмата развитие маркетолозите трябва да прогнозират измененията във външната среда, които биха се отразили върху продажбите.

 Продуктът е всичко, което може да удовлетвори потребност или нужда и се предлага на пазара с цел привличане внимание, придобиване, използване или потребление.
 Маркетинговият микс (термин, предложен от Нейл Бордън през 1956 г.) е комбинация от четири елемента (продукт, пласмент, цена и промоция) в определено съотношение. Независимо от различните мнения на теоретиците се е наложила концепцията 4 «P», лансирана от Джереми Макарти.

 Проблемите на маркетинга възникват и се решават при удовлетворяване на нужди и желания с помощта на размяна. Размяната е акт, при който определено лице получава от някого желания обект като предлага нещо в замяна. Размяната е реална, когато са спазени следните условия.
 1. Страните трябва да са поне две.
 2. Всяка страна трябва да разполага с нещо (продукт), което да представлява ценност за другата страна.
 3. Всяка страна трябва да е способна да осъществява комуникация и доставка на своя продукт.
 4. Всяка страна трябва да бъде напълно свободна да приема или отклонява предложенията на другата старана.
 5. Всяка страна трябва да бъде уверена в целесъобразността или нежелаността да комуникира с другата страна.

Ако размяната е основно понятие на маркетинга като научна дисциплина, то основната единица за измерване на маркетинговата дейност е сделката.

Сделката представлява търговски обмен на ценности между две страни. Тя предполага наличие поне на два ценностно-значими обекта и спазване на определени условия, време и място на нейното извършване. Често, условията за сключване на сделките зависят от обичаите, традициите, законодателството, изпълнението на които се осигурява от съответните обществени институти и държавни структури. Сделката се различава от трансфера. Трансферът е една от формите на размяната. С понятието трансфер обикновено се визират подаръците, субсидиите, благотворителните акции.

Пазарът е съвкупност от съществуващи и потенциални потребители на продукта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриален маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.