Държавен изпит


Категория на документа: Маркетинг


∆Qa/ Qa

E a/pb = (-1) ————

∆Pb / Pb

където E a/pb – еластичност на търсенето на стоката a от цената на стоката b
Qa – търсеното количество от стоката а
Pb - цената на стоката b
Когато кръстосаната еластичност на търсенето между две стоки е отрицателна, те са взаимозависими, а когато е положителна – взаимозаменяеми.
Еластичността на предлагането на даден продукт от неговата цена представлява съотношението между процентното изменение в предлаганото количество от този продукт и процентното изменение в цената:

∆Qs/Qs

Es/p = (-1) ————

∆P/P

където Es/p е коефициент на еластичността на предлагането от цената, ∆Qs и ∆Р са измененията в предлаганите количества и цената, а Qs и Р – базисните им стойности.
Както при търсенето и тук еластичността варира от 0 (безкрайно нееластично предлагане) до безкрайност (безкрайно еластично предлагане). Съществува и единично еластично предлагане, при което коефициентът Es/p е равен на 1.

6. Пазарен механизъм: структура и основни принципи
Пазарният механизъм е съвкупност от обективно действащи пазарни сили, влияещи върху поведението на икономическите субекти независимо от тяхната воля или съзнание.
Елементите на пазарния механизъм са търсене и предлагане, цени, конкуренция. Тези елементи действат винаги в единство. Това разделяне се прави изкуствено с цел по-лесен анализ.
Пазарната икономика е немислима без механизма на конкуренцията. Той е вътрешният регулатор, чието действие осигурява стимулираща функция на пазара. Конкуренцията бива съвършена и несъвършена, ценова и неценова, на вътрешните или на международните пазари и т.н.
Основните принципи на пазарния механизъм са:
 обществено разделение на труда, което води до специализация и коопериране, позволяващи по-ефективно производство, получаване на излишъци и възникване на размяната и търговията
 зачитане на частната собственост – всеки търговец съществува самостоятелно и взаимодействието между търговците е на равноправна и чисто икономическа основа
 тясно обвързване между потребностите и произведените стоки и услуги
 механизмът на свободно ценообразуване и на свободна конкуренция води до оптимално използване и разпределение на ресурсите
 осигуряване на голяма свобода на производителите, търговците и купувачите

ТЕМА 3

Теория за фирмата

1. Производство, производствени фактори и производствена функция
Производството е процес на комбиниране на производствените фактори и трансформирането им в определен производствен резултат. Необходимо условие за всяка производствена дейност е наличието на фактори на производството. В зависимост от конкретния характер на производството като фактори се използват различни блага и услуги. За целите на икономическия анализ различните производствени фактори се групират в три категории: труд, земя и капитал.
Трудът е ресурс с особено значение за производството. Включва физическите и умствените способности на човека, които се използват при създаването на необходимите блага. Трудовите ресурси не са хомогенни по своя състав. Хората притежават различни умения, образование и квалификация. Получаването на определена професия винаги е свързано с инвестиции от страна на индивидите.
Земята като производствен фактор обхваща всички природни ресурси, използвани в производството (полезни изкопаеми, гори, води и всички други ресурси на живата и неживата природа).
Капиталът включва всички видове блага, представляващи продукт на вече осъществена производствена дейност, които в течение на продължителен период от време се използват за производството на необходими стоки и услуги. Капиталовите блага са ценни за производството главно заради потока от производителни услуги, които те оказват в течение на времето.
Технологичната взаимовръзка между количеството изразходвани фактори и количеството получен производствен резултат се описва чрез производствената функция. Тя може да се изрази в общ вид по следния начин:
Q = f (L, K)
Производствената функция показва какво максимално равнище на резултати може да се получи при дадено равнище на факторите, тяхната най-ефективна комбинация при зададени възможности на технологиите.

2. Условие за равновесие на фирмата в кратък период: общ, среден и пределен продукт; общи, средни и пределни разходи; оптимизиране на производствените решения в кратък период
Краткосрочният период на производство е този, при който фирмата частично се приспособява към променящите се условия на заобикалящата я икономическа среда, защото поне един от производствените фактори е постоянна величина (напр. капиталът К). Тогава обемът на производство или количеството произведен продукт е функция на променливия фактор (напр. труда L) при определена технологична характеристика на производството.
За целите на анализа на производствената функция в кратък период от време е необходимо да се дефинират понятията общ, среден и пределен продукт.
Общият продукт на труда (TPL) е величината на крайния резултат на производството, който е предназначен за реализация на пазара.
Средният продукт на труда (APL) е продуктът, създаден от единица производствен фактор, и по-конкретно от единица променлив фактор (труд):
APL = TP / LСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.