Държавен изпит


Категория на документа: Маркетинг


Една от основните институции, стимулиращи българския износ, е Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), създадена през 1998 г. като акционерно дружество. Основен акционер е държавата. Предвижда се в бъдеще държавата постепенно да намали своя дял за сметка на български и чуждестранни акционери.
Агенцията е регистрирана по Търговския закон. Лицензирана е по Закона за застраховането, в резултат на което застрахова кредити от свое име и за своя сметка. По силата на Закона за експортно застраховане БАЕЗ застрахова също от името и за сметка на държавата. В тази връзка БАЕЗ се ръководи от специализиран орган, наречен Междуведомствен съвет по експортно застраховане, който е към Министерски съвет.
БАЕЗ застрахова от свое име и за своя сметка срещу краткосрочни търговски рискове, т.е. срещу неплащане или забавяне на плащането, а от името и за сметка на държавата срещу нетърговски рискове. От 2004 г. БАЕЗ застрахова български инвестиции в чужбина, акредитиви и плащания по сделки между партньори в България поради огромната междуфирмена задлъжнялост у нас.
БАЕЗ има разрработени собствени правила за работа. Фирмата, която ползва услугите на агенцията, трябва да предложи за застраховане целия си износ, който ще бъде реализиран в периода на валидността на полицата. БАЕЗ покрива до 90 % от застрахованата сума според рисковете.

ТЕМА 34

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУЦИЯТА

1.Същност и значение.
2.Основни процедури при сертификацията.
3.Международна и регионална сертификация.

1.Същност и значение

Сертификацията обхваща дейността за проверка и установяване на съответствието на даден продукт с изискванията на конкретен стандарт или технически условия, съгласувани между договарящите се страни. Като ефективно средство за опростяване и улесняване на търговските взаимоотношения, за избягване на повторни изпитвания от страна на потребителя, за повишаване на гаранциите за безопасност сертификацията е необходима за всяка развита страна. Безспорен е фактът, че сертификацията повишава доверието на потребителя към продукцията и оказва положително въздействие при неговия избор.
Сертификацията се извършва от орган, който може сам да осъществява дейностите по изпитване и контрол или да надзирава тези дейности, провеждани от негово име от други органи. Изпитанията и замерванията на параметрите на продуктите се извършват от акредитирани изпитателни лаборатории. Успешното преминаване на сертификационната процедура води до издаване на сертификат и получаване на знак за съответствие.

Сертификатът е документ, издаден от упълномощен компетентен орган и удостоверяващ, че даденият обект съответства на изискванията на определен стандарт. Бива сертификат за група сертифицирани изделия или сертификат, че цялата продукция съответства на изискванията на стандарта.
Сертификационен знак – специфично означение, удостоверяващо, че продукцията съответства на изискванията на определени стандарти. В качеството на сертификационните знаци най-често се използват символите, които се използват в съответните страни за стандарти.
В зависимост от това кой извършва сертификацията:
 Автосертификация
 Сертификация от трета страна
При автосертификацията сертификатът се издава от самата фирма производителка. Определение – действие, чрез което производителят декларира за своята изключителна отговорност, че продукцията съответства на изискванията на определени стандарти. Автосертификацията е много слабо разпространена, защото не се посреща с голямо доверие.
В световен мащаб голямо разпространение има сертификацията от трета страна. Тук сертифицинате се извършва от упълномощена сертификационна организация, която е трета независима страна. Издадения сертификат се ползва с голямо доверие.
2.Основни процедури при сертификацията
Процесът на сертифициране на продукт включва:
 Кандидатсване за оценяване
 Подготовка за одит
 Сертификационен одит
 Решение за издаване на сертификат
1. Кандидатсване
1.1 Искането за сертификация се оформя в Заявка за сертификация на продукт, която съдържа: наименование на фирмата, номер на съдебното решение за регистрация на фирмата, точен адрес, телефони, лице за контакт, обхват на желаната сертификация, номер и наименование на нормативно – техническия документ
1.2 Заявката се придружава от следните документи: копие от документа за правна идентификация, обща информация за фирмата, нормативно – технически документи на които съотвества изделието(БДС, ТС, ФС идр.), протоколи от проведени изпитвания на продукта(ако има такива)
2. Подготовка за одит
Извършва се проверка на представените документи с цел откриването на слабите места в документацията и условията за производство. Определя се акредитирана лаборатория – подизпълнител, която да извърши необходимите изпитвания.
3. Сертификационен одит
През време на сертификационния одит на място при производителя се проверява ефективността внедрената от него система за производство.Ролята на възложителя е през време на одита е да демонстрира на практика приложението на документираните процедури. Продуктът се изпитва от акредитираната лаборатория.
4. Решение за издаване на сертификат
Ръководителят на органа по сертификация преглежда документацията и резултатите от сертификационния одит и взема решение. При положително решение се издава сертификат за срок до 3 години, който се регистрира в базата данни на сертифициращия орган. Може да се издаде и лиценз за използване на сертификационен знак. При отказ клиентът се уведомява в 14 дневен срок след вземане на решението, което може да се обжалва по административно установеният ред. След издаване на сертификата започва процедура по поддържането му, която включва контрол на изискванията и параметрите на продукта, заложени при получаването на сертификата.
3.Международна и регионална сертификация.
Според териториалния обхват на сертификационните системи. Те се делят на: национални, регионални и международни.
Националните са сертификационни системи, които функционират в отделните страни. При това в тези системи сертификацията може да стане както за съответствие на националния стандарт(БДС), така и на международен и европейски стандарт.
Регионалните сертификационни системи функционират към регионалните стандартизационни организации. Европейските организации са:
1. CEN – означава европейски комитет по стандартизация. Тази организация разработва европейски стандарти (норми) – означава се с EN. Досега са разработени около 20 000 общи стандарти. . Седалище на CEN е Брюксел.
2. 2. CENELEC – означава европейски комите по стандартизация в електротехниката и електронната промишленост. Седалище – Брюксел. Тази организация има същата структура, както и CEN, но разработва стандарти само за електротехниката и електронната промишленост.
3. 3. ETSI – означава европейски институт за стандартизация в телекомуникациите. Тази организация е по-нова, тя е създадена през 1988 г. Седалище – в Париж.
В регионалните сертификационни системи сертификацията може да става само по отношение на собствените стандарти на регионалните организации по стандартизация, или пък по отношение на ISO и IES.
Международни – които функционират към международни организации по стандартизация. Двете международни организации по стандартизация са ISO и IEC.
Международната Организация по Стандартизация(ISO) е най-крупната, създадена по инициатива на ООН през 1947 г. От началото на 1972 г. ISO започва да разработва собствени стандарти. Понастоящем са разработени и съществуват 11000 стандарта на ISO. Те са стандарти за най-важните обекти на международния стокообмен. Има и множество методически стандарти, които са ръководства за изграждане на системи за управление на качеството. Седалището на ISO е в Женева.
IEC буквално означава международна електротехническа комисия, но по същество е международна организация за стандартизация в областта на електротехниката и електронната промишленост. IEC е основана през 1906 г. Има две системи за сертификация: Международна система за сертификация на електронни елементи и компоненти и Международна система за сертификация на електрооборудването за безопасност при високо налягане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.