Държавен изпит


Категория на документа: Маркетинг


Всички променливи от функцията на търсенето, които причиняват изместване в кривата на търсене, се наричат детерминанти на търсенето.
Когато се анализира влиянието на потребителския доход, трябва да се има предвид, че спрямо него стоките и услугите могат да се класифицират като нормални, малоценни и луксозни. Нормални стоки и услуги са тези, при които търсенето се променя в същата посока, в която се променя доходът. При повишаване на дохода търсенето на малоценни стоки и услуги намалява, тъй като те се заменят с по-качествени. Търсенето на луксозни стоки и услуги започва при достигането на достатъчно висок доход.
Влиянието на цените на другите стоки и услуги се отчита в зависимост от това дали те са взаимодопълващи се или взаимозаменяеми. При повишаване на цената на взаимозаменяемата стока расте търсеното количество на изследваната стока, докато при допълващите потреблението стоки зависимостта е обратнопропорционална.
Вкусовете, броят на купувачите, условията на кредитиране и рекламата са детерминанти, чиято промяна (при равни други условия) може да се окаже решаваща за търсенето на дадени стоки и услуги. Вкусовете в голяма степен се влияят от модните тенденции. Ако броят на купувачите на пазара на даден продукт се увеличи, то и търсенето се увеличава. Потребителски кредит, взет при облекчени условия, стимулира търсенето на стоки за дълготрайна употреба. Рекламата в много случаи допринася за ръст в търсенето на стоките.

3. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на предлагането
Функцията на предлагането описва отношението между количеството продукция, която продавачите желаят и са в състояние да продадат, и набора от променливи, които го детерминират. Може да бъде представена по следния начин:

QS = f (P, R, T, Pinv), където

QS – предлагано количество от даден продукт
P – цена на този продукт
R – цена на ресурсите (производствените фактори)
Т – технология
Pinv – цени на инвариантни продукти

Ако отново бъде използвано правилото “при равни други условия” и се разглежда еднофакторна функция на предлагането, в която то е поставено в зависимост само от цената, то предлагането е отношение между различните възможни цени на един продукт и количеството от него, което продавачите желаят и биха могли да предоставят за продажба за даден период.
Връзката между пазарната цена и предлаганото количество от една стока се дефинира като закон за предлагането. Той изразява правопропорционалната зависимост между двете посочени величини, т.е. когато цената расте, продавачите увеличават количеството на продукцията, и обратно. Тази връзка може да се изобрази графично като крива на предлагането.

P S2 S S1

← →

P`

P

Q2 Q Q` Q1 Q

Движението по кривата на предлагането изразява измененията в предлаганите количества под влияние на цената, докато изместването на кривата показва влиянието на някой от другите фактори, действащи върху предлагането при постоянна цена.
Всички променливи от функцията на предлагането, които причиняват изместване в кривата на предлагане, се наричат детерминанти на предлагането.
Цената на ресурсите оказва въздействие върху разходите на производителите. Тяхното увеличаване се отразява негативно върху предлаганите количества готови продукти и обратно.
Технологичните подобрения увеличават предлагането, а технологичните загуби го намаляват.
Промените в цените на алтернативните продукти подтикват производителите към промени в продуктовата структура на собственото им производство.

4. Пазарно равновесие. Нарушаване и разрушаване на равновесието в различни времеви периоди.
Пазарното равновесие е такова състояние на пазара, при което количеството на търсения продукт съвпада с количеството на неговото предлагане. Цената, по която се осъществява балансирането на двете сили, се нарича равновесна цена.

P

QS > QD

S

PE E

QD > QS D

QE Q

В т.Е количеството, което се търси, се изравнява с количеството, което се предлага. Равновесното количество е QE, а равновесната цена – PE. При цена по-ниска от равновесната, търсеното количество е по-голямо от предлаганото, което води до пазарен дефицит. Когато цената е над равновесната, търсеното количество е по-малко от предлаганото, в резултат на което с появява пазарен излишък.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.