Държавен изпит


Категория на документа: Маркетинг


ТЕМА 1
Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.

1. Пазар и видове пазари
Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и конкурентните механизми.
Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотделими свойства – полезност и цена. Полезността е това съчетание на свойства, което ги прави пригодни за задоволяване на човешките потребности. Цената е пазарната оценка на тяхната стойност, паричният еквивалент, по който стоката реално се купува и продава. Цената трябва да бъде определена така, че продавачите да предлагат точно такова количество стоки, за което купувачите са готови да платят.
Постепенно стоковата размяна води до обособяване на отделни пазари със специфична продуктова и териториална характеристика. На териториален признак се различават местен, регионален, национален и световен пазар. От гледна точка на обектите на покупко-продажба пазарите се делят на пазар на потребителски стоки и услуги, пазар на инвестиционни стоки и услуги, парично-кредитен пазар, пазар на труда. Взависимост от степента на свобода на пазарно поведение пазарите могат да бъдат конкурентни и монополизирани. Според степента на намеса на правителството в икономическите процеси се разграничават либерални и регулирани пазари.

2. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето
Количеството от определен продукт, което потребителите биха закупили в даден момент, зависи от няколко основни променливи. Всички тези променливи са включени в това, което се разбира под функция на търсенето:

Qd = f (P, Y, Pinv, T, N), където

Qd – търсено количество от даден продукт
P – цена на този продукт
Y – доход на потребителя
Pinv – цени на инвариантни продукти
Т – потребителски вкусове
N – брой на населението

В една многофакторна функция на търсенето са отразени различни зависимости, които, взети заедно, трудно позволяват да се изведе една обща закономерност. Тъй като цената е основен фактор за промяната в търсените количества на една стока, търсенето се разглежда като функция от цената. Следователно, търсенето може да се дефинира като отношение между различните възможни цени на един продукт и количеството от него, което купувачите биха закупили за даден период (при равни други условия).
Връзката между пазарната цена и търсеното количество от една стока се дефинира като закон за търсенето. Той изразява обратнопропорционалната зависимост между двете посочени величини, т.е. когато цената спада, купувачите са склонни да купуват повече стоки и услуги, и обратно. Тази връзка може да се изобрази графично като крива на търсенето.

P

A

P1

P2 B

P3 C

Q1 Q2 Q3 Qd

Движението по кривата на търсенето изразява влиянието на измененията в цената върху търсените количества, докато изместването на кривата показва влиянието на някой от другите фактори, действащи върху търсенето при постоянна цена.

P

D1

D

D2 →P*

Q2 Q Q1 Q(T)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.