Дистрибуцията като форма на търговско посредничество


Категория на документа: Маркетинг
С.А." Д. Ценов " - гр- Свищов

На тема :
Дистрибуцията като форма на Търговско

Посредничество

Изготвен от :

Радина Цветанова Георгиева
Спец. "Търговско посредничество и инвестиционно банкиране"
фак. № m133955

Съдържание:

ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСТРИБУЦИЯТА
1. Същност на дистрибуционната политика
2. Физическа дистрибуция - особености и дейности
3. Дистрибуционни концепции
4. Видове дистрибуционни канали
ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРСКОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
1. Избор на дистрибуционен канал - критерии и фактори
2. Участници и взаимоотношения в дистрибуционните канали
3. Правни въпроси в управлението на канала
4. Дистрибуторът като вид търговски посредник
5. Избор на дистрибутор и взаимоотношения

ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСТРИБУЦИЯТА
1. Дистрибуционна политика.
Дистрибуционната политика може да се определи като съвкупност от принципи,които следва една организация при вземането на решения относно доставянето на стоки и услуги до потребителите.С дистрибуционната политика се избират принципите и приходите, разпределят се отговорностите по стокодвижението.Крайната цел на всяка стопанска дейност е реализацията на продуктите на пазара с цел възвръщане на инвестираните средства за тяхното производство и добиване на печалба. Колкото и добър да е продуктът на даден производител, каквато и реклама да му бъде направена, ако той не достигне до пазара,стопанската дейност се обезсмисля.
Стокова политика
Ценова политика
Комуникационна политика

Дистрибуционна политика
Маркетинг микс


Изграждане на дистрибуционни канали
Физическа дистрибуция
Групи на дистрибуционни решения


Фиг.1.1 Компоненти на дистрибуционната политика.

Дистрибуционна политика провежда всяка фирма,която участва в движението на материалните потоци от производителите до крайните потребители. Тя е грижа както на производителите,които нямат друг избор освен този,продукцията им бързо и по възможност с най- ниски разходи и на конкурентни цени да достигне до потребителите,но и на всяко следващо звено от каналите на разпределение на продуктите. На макро равнище дистрибуционната политика отразява разпределението на дистрибуционните функции между участниците. На микроравнище тя се формира и провежда от отделните субекти -фирми участващи в дистрибуцията. На дистрибуционната политика на фирмите е част от нейната цялостна стратегия и тактика за организирането на продажбите,за обслужване на клиентите и максимизиране на печалбата. Тя е свързана с маркетинговата стратегия и а конкретизира по отношение на джстовката,продажбите,складирането,обслужването на клиентите,инвестициите за това,разходите. Между дистрибуционната политика и маркетинговата стратегия на фирмето равнище има тесни връзки. Маркетингът има определяща роля за дистрибуционната политика. Фирмата трябва да има отговор на въпросите, свързани с развитието на маркетинг-миска. Мениджърите на фирмата могат да насочват средствата за раширяване на предлаганите продукти и по вид и асортимент,да се насочват към предлагането на нови продукти,да подобрят качеството на предлаганите и т.н.
Стратегическия дистрибуционен план има за задача да определи в перспектива развитието на дистрибуционните дейтости на фирмата.
Дистрибуционния план трябва да съдържа пълна и точна информация за :
* Вида и характера на дистрибуционните дейностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дистрибуцията като форма на търговско посредничество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.