Директният и онлайн маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


-покупка
Частични данни за приемане на решение:
-отчети за търговски поръчки
-маркетингови изследвания
Подробни бази данни насочват маркетинговата програма
Анализът се провежда на равнище сегменти
Анализът се провежда персонално на индивидуално/фирмено равнище
Използват се ограничени параметри за оценка на ефективността:
-осведоменост за рекламата
-намерение за покупка
Поддава се на измерване , следователно добре се контролира

V. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ
Силни страни на директния маркетинг
1.Той е по-целенасочен от останалите видове маркетингови комуникации , тъй като се опира на база данни.
2.Притежава способност за персонифициран подход. Като разполага с разнообразни сведения за купувачите , той може да се обърне към тях по много индивидуален начин.
3.Неговите резултати се поддават на измерване. Всички разходи (телефонни разговори, пощенска пратка , рекламна обява и др. ) и всички резултати (поръчка , запитване и т.н.) могат да се отчетат и на тази основа да се определя ефективността на директния маркетинг.
4.Всички негови елементи могат да се тестват- предложения , формати , цени , условия за плащане , творчески подход и др.
5.Всички елементи са изключителни гъвкави.

Слаби страни на директния маркетинг
1.Той е неефективен , ако се използва като краткосрочна стратегия.
2.Лошо проведения директен маркетинг създава недоверие към компанията и уронва нейния имидж. Ако хората на които се обадим по телефона почустват , че знаем прекалено много лична информация , те започват да се тревожат и това създава лош имидж на компанията.
3.Неумението да се координира директния маркетинг с дейността на фирмата , дистрибуцията на стоките или корпоративната стратегия може да доведе до намаляване на лоялността на купувачите. Ако например сме търговци по каталог , но не вземем под внимание количеството стока в склада , кампанията ще бъде неуспешна.
4.Съобщенията на директния маркетинг могат да влязат в противоречие с другите маркетингови комуникационни съобщения на компанията.

VI. ПЛАНИРАНЕ НА КАМПАНИЯ ПО ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
Ел. Бейвърсток предлага полезен списък с въпроси , които трябва да си зададе специалистът при планиране на кампания по директен маркетинг в издателство.

Цели:
1.Каква е моята цел? Искам да получа непосредствена реакция и поръчки или да разпространя информация за моя продукт? Ако е второто , ще последват ли поръчки от други източници?
2.Какъв е тиражът на рекламното издание?
3.Колко поръчки вече имаме?
4.Откъде?
5.Колко се опитвам да продам?
6.Към каква дата?

Пазар:
1.Кой получава печалба от продукта?
2.Кой го купува?
3.Няма ли втори такъв?
4.Има ли вероятност , че ще купят повече?
5.Достъпни ли са списъци за пазара?
6.Откъде?
7.Към каква дата?
8.Има ли вторични пазари , на които въпреки това си струва да излезе?
9.Съществуват ли за тези пазари списъци?
10. Кое е най-подходящото време за разпращане на материалите?
11.Нужно ли е купувачът да види стоката , преди да приеме решение за покупката?

Продукт:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Директният и онлайн маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.