Директният и онлайн маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС И АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИИ"

КУРСОВА РАБОТА
на тема:

ДИРЕКТНИЯТ И ОНЛАЙН МАКЕТИНГ , КАТО СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ

Изготвил: Научен ръководител:...................

София , 2013

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. УВОД............................................................................................стр3
II.ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ.........................................................стр4
III.ОСНОВНИ СПОСОБИ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ.........стр5
IV.ДИРЕКТНИЯТ МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИОННИЯ МИКС...............................................................................................стр7
V.СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ДМ........................................стр8
VI.ПЛАНИРАНЕ НА КАМПАНИЯ ПО ДМ................................стр9
VII.РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДМ..........................стр11
VIII.БАЗА ДАННИ..........................................................................стр12
IX.СЕГМЕНТИРАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ......................................стр14
X.ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА.........................стр15
XI.ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ............................................................стр16
XII.ТАКТИКИ ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ................................стр20
XIII.СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА..............................................стр25
XIV.ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ................................................стр26

I. УВОД
Маркетингът е организационна структура и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за управление на взаимоотношенията с тях по начин , по който се облагодетелстват организацията и всички свързани с нея страни. ( АМА)
Според Питър Дракър : "Целта на маркетинга е да направи продаването свръхобилно.Целта на маркетинга е да разбере потребителя толкова добре , че продуктът или услугата да му паснат така, че сами да се продават. В идеалния случай маркетингът трябва да доведе до потребител , който е готов да купи."
Директният маркетинг е стратегия за създаване на персонален диалог с клиентите. Продават се продукти директно от търговците на потребителите. Развитието на технологиите и използването на интернет разширяват формите за директния маркетинг , които съдържат потенциал за налагане на търговски марки и генериране на продажби. Такива форми са:
-уеб маркетинг
-имейл маркетинг
-уеб семинари
-телемаркетинг
-промоции
-търговски канали за директни продажби
-рекламни листовки
-каталози и др.
Директният маркетинг се опитва да изгради директни взаимоотношения с избрана аудитория и да предизвиква реакция директно от потребителя. Той е съвкупност от дейности на фирмата-продавач , насочени директно към целеви потребители с цел генериране на реакция по телефона , по пощата или лично посещение и покупка.

II. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
Директният маркетинг е интерактивна система , която използва една или повече рекламни медии , за да постигне измерима реакция или транзакции , независимо от местоположението им. Той се използва широко на потребителските пазари и пазарите бизнес-бизнес. Много компании практикуват интегрирани маркетингови комуникации , като използват мултимедиен подход към рекламата , който е по-ефективен от повечето мономедийни програми.
В последните години ролята на директния маркетинг нараства и главна причина за това са добрите възможности , които предоставя той на рекламодателите . За тях той усвоява положителни особености , като:
-висока степен на селективност на аудиторията
-високи възможности за сегментиране на пазара
-висока честота на контактуване
-висока гъвкавост- творческа и информационна
-висока скорост на достигане на аудиторията
-персонализиране на рекламните съобщенияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Директният и онлайн маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.