Банков маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

Дисциплина: Маркетинг

Тема: Особености на банковия маркетинг

Разработил: Проверил:

СЪДЪРЖАНИЕ

1.СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БАНКОВ МАРКЕТИНГ
2.ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ - БАНКА "ОББ АД" - ИСТОРИЯ НА БАНКАТА, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ, БАНКОВИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ
3. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГ В БАНКОВАТА СФЕРА
4.ХАРАКТЕРИСИТКА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГА
5.ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ- ФАКТОРИ КОИТО ВЛИЯЯТ, МЕТОДИ НА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Особености на Банковия маркетинг
Като понятие банковият маркетинг навлиза широко в практиката на пазарно-развитите страни, а в годините след 1992-1993г. се въвежда и в дейността на българските банки.
Под маркетингова дейност в банката трябва да се разбира съвкупност от дейности по разработката и научното систематизиране на потреблението,изучаването на търсенето, планирането на разработването на банковите продукти и организацията на работата по тяхната продажба.
Банковия маркетинг е съставна част на финансовия маркетинг и обхваща пазара на банкови продукти и услуги,т.е. банковите услуги на финансовия пазар.
Обект на настоящата разработка е Обединена българска банка АД, учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Основен акционер е Национална банка на Гърция(NBG) - 99,9%.
Едно от функционалните звена на банката, което извършва дефиниране на целевия пазар и разработката на маркетингов комплекс за постигане на дългосрочни конкурентни предимства е отдел Маркетинг чиято дейност включва следните задачи:
* формулиране от банковите мениджъри на маркетингова концепция,която е ориентирана към проблемите на клиентите.
* планиране на производството на банкови продукти
* задълбочено проучване на финансовия пазар
* регулиране и усъвършенстване на комуникациите
* определяне на ценовата политика
* организиране на представянето на банковия продукт
* определянето на клиенти,за които е предназначен продуктът(сегментиране на пазара)
* формиране на стратегия по отношение на конкурентите
* формиране на стратегия за използване на инструментариума на маркетинга
* разкриване и развитие на звена за банково обслужване.
Използват се познатите видове маркетинг- клиентелно ориентиран и активен
Банката работи с конкретните информационни (софтуерни) продукти. Предоставя безплатен софтуер, който се овладява лесно и с него се работи бързо и приятно. Банката предоставя безплатно използване на ОББ - банкиране с U-code и безплатен софтуер,електронно извлечение, регистрация на ОББ интернет банкиране, инфромационно обслужване на сметка. Има грижата за инсталиране на съответния софтуер и обучение на определените служители.
Банкови услуги в ОББ АД:
* кредити в лева и чуждестранна валута
* депозити в лева и чуждестранна валута
* валутни операции
* бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
* електронно банкиране
* кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
* операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
* разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
* инкасови на парични средства
* банкови гаранции и акредитиви
* търговия с ценни книжа
* депозитарни/попечителски услуги
* парични преводи чрез Western Union
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.