Банков маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


БАНКОВ МАРКЕТИНГ

1. Коя е избраната от Вас банка?
Първа Инвестиционна Банка АД

2. В каква организационна структура е обхванатата маркетингова дейност?

Банката използва маркетингово управление с поглед "отвътре-навън". Клиента е водещ, при взаимоотношението му с банката. В центъра са поставени потребителите на банкови продукти и услуги.

3. По какъв начин банката набира необходимата информация за своята дейност, включително за нуждите на маркетинговия отдел?

Банката се ръководи най-вече от поведенческата сегментация на клиентите. Степента на ползване на даден продукт, привързаността към марката, от какво се интересуват клиентите в преките си контакти с банковите служители. Кои линкове на уеб сайтът на банката са най-често посещавани. Периодично се правят и анкети с клиентите в клоновете на банката.

4.Опишете накратко системата за външна информация на банката?

По кои от познатите Ви начини тя събира подробна информация ?

Задължително се следят отчетите и докладитена Централната банка, търговските банки, фондовата борса. Следят се електронните издания, интернет, наблюдения върху конкурентите и техните продукти, както и разговорите с клиентите на банката, в нейните клонове.

5. Какви маркетингови проучвания е осъществила банката през последните няколко години и кои са най-често използваните източници за информация за тези изследвания (наблюдение, експеримент, анкета и др.)? При възможност приложете една от използваните анкети във Вашата банка?

Предлагат се продукти от call center-а на банката, взема се информация от клиентите по телефона. Правят се блиц анкети на входа на клоновете на банката, с желаещи клиенти да участват в тях. Следят се промоциите и рекламните кампании на конкурентите.

6. Направете анализ на демографската структура на населението от региона и оценете влиянието й върху дейността на банката?

Подкрепете изводите си с конкретни данни

По демографски данни, населението на град Русе намалява през последните години и от 4-и град по брой на жителите, той отстъпи мястото си на Бургас. Недобрата бизнес среда и сравнително ниските заплати, предлагани спрямо тези в столицата, са наложили търсенето най-вече на потребителски кредити и кредитни карти. Увеличават се депозитите предимно на по-възрастното население, като те обаче са предимно до 3000лв. Наблюдава се недоверие на клиентите, спрямо продуктите на банката, като силно влияние на това оказват икономическата криза, несигурността на работното място и политическата ситуация, както в страната, така и в Европейския съюз.

7. Кои икономически и социални условия благоприятстват или възпрепядстват дейността на банката? Анализирайте състоянието на трудовия пазар и икономическото развитие в региона по избрани от Вас показатели!

Негативно влияние оказва междуфирмената задлъжнялост и неспособността на крупните клиенти и на частните лица да се издължават ежемесечно в срок на банките. Положително влияние оказва предимно младото и работещо население, което влага депозити или тегли кредити, но ги изплаща в съответните срокове с дължимата лихва.

8. На базата на собствено проучване посочете кои кредитни институции са първостепенни, второстепенни, потенциални и новопоявяващи се конкуренти на Вашата банка?

От първостепенна важност се следят големите банкови институции, като ОББ, Райфайзен Банк, ДСК и др. Не малко влияние оказват и фирмите за бързи и стокови кредити, наскоро появилата се БНП Париба Банк и ТиБиАй кредит.

9. Кои са основните фактори, по които Вашата банка извършват сегментиране на индивидуалната клиентела?

Дайте конкретен пример за подобно сегментиране (например сегментиране по геогрфски признак или сегментиране според доходите на обслужваната клиентела)!

Сегментацията се извършва основно по възрастов показател на клиентите и доходите им. Влияние оказва и Работодателят на клиента, като с добро око се гледа на големите корпорации, които са и голям и коректен данъкоплатец. Пример за това са Държавните служители, фирми като Мобилтел, Глобул, Виваком и др.

10.Има ли свободни пазарни ниши в региона и как банката и на базата на какви критерии тя ги е подбрала?

ПИБ първа сред конкурентите си въведе "PAY PASS" плащането с банкови карти. При този вид плащане, когато покупката на клиента се извършва безкасово и е до 50лв, не е нужно въвеждането на PIN код и подпис върху касовата бележка.

11. Кои са основните институциалните (корпоративни) клиенти на банката и на базата на какви критерии тя ги е подбрала?

В Русе, това са предимно малки и средни фирми, с корпоративни сметки . Като цяло банката дава кредити за малки и средни фирми, кредит за оборотни средства и инвестиционни кредити. Обикновено всички те са с обезпечение - имущество на фирмите кредитополучатели.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.