Анализ пазара на царевица в България


Категория на документа: Маркетинг


Окончателните резултатите сочат, че 78,6 % от анализираните партиди са с нишесте не по-малко от 72%, при 65,4% през 2012 г. и 74,1% за 2011 г., т.е. през тази реколтна година показателят е с отчетени най-високи стойности за последните три години. Наблюдава се повишение и при средната стойност на съдържанието на влага спрямо реколта `2012, но това е технически контролируемо. В същото време, за тази година се отчита спад в нивата на стойностите на примесите спрямо предходните две години, което се обяснява със съчетанието на благоприятни агрометериологични условия, извеждането на правилна агротехника, в частност - подходящо сеитбообращение и отглеждане на подходящи хибриди в съчетание с навременно и качествено прибиране на продукцията.

Като цяло, резултатите от анализите на настоящата реколта от царевица показват, че добитото зърно превъзхожда реколтата от предходните две години, както в количествено, така и в качествено отношение.
Министерство на земеделието и храните публикува "Ситуационно-перспективен анализ на царевица и слънчоглед" за пазарната 2013/14 година.
По оперативна информация на МЗХ, площите, засети с царевица за реколта `2013, възлизат на 4 190 хил. дка, с 6,9% по-малко, сравнено с оперативни данни за предходната година. От тях, реколтирани са 4 179 хил. дка (99,87%), при 4 465 хил. дка за реколта `2012. Отчетеният среден добив от реколта `2013 е в размер на 619 кг/дка, с 67,8% над нивото от реколта `2012, вследствие на благоприятните агрометеорологични условия в страната.
В резултат на значително по-високия среден добив, производството на царевица през 2013 г. нараства до рекордните 2 588 хил. тона по оперативни данни. Това надхвърля с около 57% производството от предходната година по оперативни данни (+51% - сравнено с окончателните данни за реколта `2012) и представлява най-високото ниво за последните петнадесет години.
По оперативни данни на Националната Служба по зърното (НСЗ), вносът на царевица през периода 01.09.2013 - 14.03.2014 г. е в размер на 12,6 хил. тона, при 25,9 хил. тона за аналогичния период на предходната година. Над 96% от количествата (или 12,1 хил. тона) са доставени от държави-членки на ЕС-28. Предвид високите наличности в страната, до края на маркетинговата 2013/14 година се прогнозира вносът на царевица да остане нисък, като достигне около 40 хил. тона.
По данни на НСИ, през предходната 2012/13 маркетингова година в страната са внесени 51,5 хил. тона царевица, с 37% по-малко в сравнение със сезон 2011/12.
Около 94% от общия внос на царевица през пазарната 2012/13 година представляват доставките от ЕС, основно от Румъния (20,3 хил. тона) и Гърция (17,7 хил. тона). Вносът от трети страни е осъществен предимно от Аржентина (1,3 хил. тона) и Сърбия (1,2 хил. тона).
По оперативни данни на НСЗ, износът на царевица за периода 01.09.2013 г. - 14.03.2014 г. възлиза на 1 519 хил. тона, при 324 хил. тона за същия период на предходната маркетингова година. От общото количество, 1 063 хил. тона или около 70% са насочени за държави-членки на ЕС, а 456 хил. тона - за трети страни. Отчитайки наличностите в страната и развитието на световните пазари до момента, до края на пазарната 2013/14 година експортът на царевица от България би могъл да достигне рекордните 1 900 хил. тона.
Според предварителни данни на НСИ, общото количество царевица, напуснало страната през изминалата маркетингова 2012/13 година е 750,8 хил. тона, при средна цена от 296 щ. д./тон. В сравнение с предходния пазарен сезон, износът бележи спад от 41%, поради комбинацията от по-слаба реколта `2012 и възникналите затруднения във връзка с откриването на афлатоксини в определени партиди.
Около 68% от износа през маркетинговата 2012/2013 г. са изпращания за ЕС - общо 511,6 хил. тона, насочени основно за Гърция (217,5 хил. тона), Португалия (81,3 хил. тона), Румъния (59,1 хил. тона) и Италия (53,5 хил. тона). Сред страните извън ЕС, най-големи количества са реализирани в Турция (80,1 хил. тона) и Либия (54,4 хил. тона).

8. Заключение.

Царевицата служи за храна на по-голяма част от населението на Централна и Южна Америка. От европейските страни най-много се използва от Италия, Румъния и Югославия, а също така и у нас в балканските места населението се прехранва повече с царевичен хляб. По-нататък тя се използва за храна на добитъка, особено за угояване на свини. Освен това тя се използва и за индустриални цели, а именно: за получаване на спирт, за получаване на масло и гликоза. Царевичният зародиш съдържа голям процент масло, което съставлява 24% от неговото тегло. С помощта на специални машини, кълновете се отделят и пресоват, като полученото масло се използва за направата на сапун.
Имайки предвид сериозните аграрни проблеми и предизвикателства, с които развиващите се страни се сблъскват, учените се нуждаят от всички средства за осигуряване прехраната на настоящите и бъдещи поколения. Растителните биотехнологии не са решение за глада и недохранването, а просто набор от инструменти, подпомагащи създаването на подобрени растителни сортове и семена и защитата им от вредители, болести и неблагорпиятни фактори на средата.

Няма друго културно растение у нас, от което да се получават толкова много продукти, както от царевицата.

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Вунчев, Д., Ръководство по земеделие, 1993 г.
3. Акад. Попов,А., Акад. Павлов,К., Акад. Попов,П., "Растениевъдство" - том 1, 1966 г.
5. http://www.bb-team.org
6. http://agrosaveti.com
7. http://www.econ.bg/news/article103906.html
9. http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
1 При изготвяне на баланса за текущата маркетингова година са използвани и данни на Националната служба по зърното относно търговията с царевица, тъй като официалната информация на НСИ е достъпна на много по-късен етап (към момента данните на НСИ обхващат периода юли 2011 г. - февруари 2012 г.).
2 Включително Хърватия, която е член на Европейския съюз от 01.07.2013 г.
3 Включително Хърватия, която е член на Европейския съюз от 01.07.2013 г.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ пазара на царевица в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.