Същност на маркетинга


Категория на документа: Маркетинг6. Признаци за класификация - класификация на маркетинга е разделянето му по сфери на дейност.

Подходяща точност при дефиниране сферите на дейност на маркетинга се постига при използване на следните измервания:
-Потребителско-индустриални измервания. Бизнес организациите може да извършват размяна с потребителите, с други фирми или с двете едновременно. Размяната с крайните потребители с цел лично потребление е основна характеристика на потребителския пазар, чиято дейност дефинира потребителския маркетинг. Размяната с други организации с цел участие на продукта в тяхната дейност характеризира индустриалния пазар или индустриалния маркетинг. При тази класификация не е важен продукта, а мястото и целта на неговото потребление.
-Осезаеми - неосезаеми измерения. Маркетинговата дейност се прилага при размяната на осезаеми и неосезаеми продукти, чийто обхват е обширен. Неосезаемия сектор включва всички видове услуги. Даден осезаем продукт може да се продава както на потребителския, така и на индустриалния пазар. Често фирмата предлага размяна на осезаеми и на неосезаеми продукти. Напр. в ресторант се поръчва храна /осезаема стока/, която е приготвена според предпочитанията на клиента /неосезаема стока/.
-Измерение производител - посредник. Маркетинговата дейност се осъществява от производителите и от посредниците. Във всеки случай задачата на маркетинга е различна по отношение на конкретните маркетингови дейности и на използвания инструментариум.
-Национално - интернационално измерение. Продуктите не се търгуват само на националния пазар. Обособяват се маркетинг на националния пазар, международен маркетинг, експертен маркетинг, глобален маркетинг.
-Измерения печалба - идеална цел. Маркетинг се прилага и в организации с идеална цел, където целите не са обвързани с реализиране на печалба. Организациите с идеална цел прилагат маркетинг на осезаеми и неосезаеми стоки.

7.Маркетингови концепции:

6.1. Производствена концепция: основава се на предположението, че потребителите се интересуват най - вече от ниската цена на стоката и нейната широка достъпност. Фирми, които се придържат към нея насочват усилията си към достигане на голям обем продажби. Тя може да се приложи, когато основната част от потребителите са с ниски доходи, когато пазара има голям капацитет и когато производствените разходи са големи и трябва да се намалят с цел постигане на по - голям пазарен дял. Тази концепция може да си позволи да приложи фирма с много голям авторитет и значителен вътрешен пазар

6.2. Стокова (продуктова) политика: потребителите ще се ориентират към тези стоки и услуги, които представляват връх в техническото, експлоатационно и качествено отношение и предоставят най - големи изгоди. Усилията на фирмата са насочени за създаване и производство на висококачествени стоки и тяхното непрекъснато усъвършенстване, но на умерени цени. При тази концепция потребителите са запознати с аналозите на тези стоки и са заинтересовани от тяхното закупуване. Тази концепция успешно се прилага при пазар с високи доходи.

6.3. Търговска концепция, концепция на реализация: при нея фирмата насочва усилията си за повишаване на продажбите и придвижване на стоката до потребителя. Тя е най - подходяща за реализиране краткосрочните цели на фирмата. Приема се, че потребителите няма да купят стоката ако върху тях не се окаже въздействие чрез методите за стимулиране на продажбите. По същество тази концепция е натрапване стоката на потребителя. Тя е характерна по време на дефицит или монопол.

6.4. Класическа (динамична) концепция: най - подходяща е за реализиране дългосрочните цели на фирмата, които могат да бъдат достигнати чрез изследване на потребителите и желанията им и предлагане на стоки и услуги задоволяващи тези потребности по - добре и по ефективно от конкурентите. Тя изисква определяне и реална оценка на потребностите за асортимента и качеството на стоките. Признава необходимостта от приспособяване на производството към тези оценки и успешно се прилага за всички видове маркетинг.

6.5. Концепция на социално етичния маркетинг (обществено-отговорен маркетинг, концепция на интелигентното потребление) Тя е отговор на проблемите, които възникват в най - развитите страни. Равнището на развитие на производството и технологиите поставя под въпрос баланса между човека и природата, между обществените и частни предприемачески интереси, за качественото потребление а не за количественото. Все по - често се говори за рационално и здравословно потребление, за отговорността на сегашното общество към бъдещите поколения и към стабилността към екосистемите на планетата. Според тази концепция маркетинга е длъжен да осигури разумен компромис между индивидуалните потребности на хората, целите на фирмата и интересите на обществото като цяло. Това означава екологично чисто производство на стоки, чието потребление е рационално от научна гледна точка, не уврежда природната среда и не противоречи на морално-етичните норми на обществото.

Приложна задача: Да се определи коя е най-подходящата маркетингова концепция и каква ще е комбинацията от различните елементи на маркетинг-микса за организация, която в момента навлиза на пазара?

МУКИ ТРАНС - гр. Хасково е фирма занимаваща се с производство на сладкарски изделия. Разполага със собствен цех, оборудван с най - новите машини и квалифициран персонал. МУКИ ТРАНС е създадена в средата на 2008г. и все още не е разширила производството си на територията на цялата страна, но е утвърдена и предпочитана фирма в гр. Хасково.
Фирмата успешно прилага комбинация между производствена и стокова (продуктова) политика. Стоките са на ниски, достъпни цени за потребителите и благодарение на добрата дистрибуция в района, МУКИ ТРАНС осъществява множество продажби. За да повиши своите пазарни позиции фирмата държи на качеството - както на начина на изработване, така и на продуктите необходими за приготвянето на стоките. Това е характерно за стоковата (продуктова) политика. МУКИ ТРАНС успешно прилага и елементите на маркетинг микса . Продуктите притежават такива качества, че почти не се налагат усилия за продажба. Цената отговаря на качеството, като не е изкуствено увеличена само заради производителя си. Продуктите са лесно достъпни - има ги в цялата търговска мрежа в населените места запознати с фирмата. Може да се наблегне на промоцията, по точно на рекламата, за да се привлекат нови купувачи.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.