Същност на маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


Маркетинга е наука за процесите на размяна. Той включва в себе си лицата и организациите, които изпълняват функции целящи удовлетворяването на човешките желания и потребности, посредством улесняване на разменните отношения. Маркетинг в буквален превод означава продажба, пазар или съвкупност от научни организационни и технически средства за състоянието и развитието на даден пазар.
Основните цели на маркетинга са да се разберат потребностите, желанията и какво търсят потребителите. Маркетинга като наука се използва за постигане социално икономическите цели на обществото, а именно по пълно удовлетворяване потребностите на неговите граждани. Маркетинговите подходи и методи , могат и трябва да бъдат използвани за усъвършенстване на стопанската дейност в условията на пазарна икономика.

2. Същност и съдържание:

Маркетинга не трябва да се отъждествява с продажбата на стоки. Ако търговецът трябва да убеди купувача да купи това което вече е произведено, то задача на маркетинга е да достави на пазара онази стока, от която потребителят действително се нуждае. Той е социално управленски процес, чрез които потребителите получават това от което се нуждаят и желаят, чрез създаване , предлагане и размяна на стоки срещу други неща с потребителна стойност.

Съдържание на маркетинга :
-проектиране и създаване на продукти;
-разработване на стандартите и определяне разновидностите на продукта;
-изготвяне и комплектоване на продуктите;
-продажби;
-складиране и транспортиране;
-поемане на риск;
-набиране и натрупване на пазарна информация;
-финансиране на маркетинговите дейности;
-и други

3. Маркетинг - микс:

Маркетинг-микса е динамична съвкупност от стопански дейности, чрез които фирмите, съобразявайки се с действителните и потенциални потребности на потребителите се стремят да приспособят правото си към тях и да въздействат на пазарното търсене. Маркетинг-микса има за цел да продава най-търсеният продукт по най-подходящ начин, на най-удобното за това място, по най-приемливата за купувача и продавача цена.

Основни елементи на Маркетинг-микса (концепция на четирите "P"):
-продукт - основно средство на маркетинга е създаването на продукт, който притежава такива качества, че усилията по продажбите да станат ненужни. Безпроблемната реализация е предпоставка за по-висока ефективност на стопанската дейност и за --реални възможности за постигане на фирмени цели;
-цена - основно изискване при формирането на цената е не само да се отчетат производствените разходи, но и мнението на потребителя. Тя трябва да е такава, че да създава в потребителя чувство за изгодна покупка относно качеството на продукта. В маркетингов смисъл цената е оценка на потребителната стойност на стоката, от гледна точка на този, който я произвежда или разменя;
-пласмент - продуктите имат стойност за потребителя го колкото те могат да ги придобият в удобното за тях време и място. Задача на маркетинга е да определи кога и къде даден продукт и с чие посредничество ще достигне своя купувач. Решението на тази задача зависи от ефективното функциониране на транспорта, големината на стоковите запаси и от каналите на реализация;
-промоция - осъществява се чрез реклама, връзки с обществеността, стимулиране на продажбите. Обект на въздействие могат да бъдат, както крайните потребители, така и посредници. Целта на промоцията е да се информират потенциалните купувачи за стоките и услугите на фирмата, да се предизвика желание за покупка и да се създаде благоприятна представа за фирмата и стоките;

4. Видове маркетинг:

4.1. Видове маркетинг
Конверсионен маркетинг - използва се, когато няма търсене, т. е. е необходимо да се създаде търсене като се разработи план за рекламна дейност и представяне на стоката.
Стимулиращ маркетинг - използва се , когато е необходимо да се стимулира търсенето т .т да се накарат потребителите да купуват това, което вече се предлага.
Развиващ маркетинг - използва се, когато е необходимо потенциалното търсене да се превърне в реално, като се създават нови стоки на ново качествено равнище.

Поддържащ маркетинг - препоръчително е да се извършва непрекъснато от производителя, както и по отношение на цената, така и по отношение на рекламата.
Демаркетинг - на лице е, когато има свръх търсене, но изделието го няма на пазара. Тогава фирмите увеличават цените, съкращават или прекратяват рекламна дейност.
Ремаркетинг - използва се, когато намалява търсенето на дадена стока, като се продава нов пазарен вид на стоката или се преориентира към нови пазари.

4.2.Видове маркетинг:
Според равнището на управление:

1. Макромаркетинг - свързан е с процесите на размяна, които се контролират от държавните органи с цел най - правилно използване на всички ресурси удовлетворяващи потребностите на населението и за поддържане на равновесието между стоковите фондове и покупателния фонд на населението

2. Микромаркетинг - свързан е с процесите на размяна между конкретната фирма и потребителите на нейната продукция.
Според характера на продукта:

1.Маркетинг на стоки:
1.а. Маркетинг на потребителски стоки

- маркетинг на стоки за бита - необходимо е да се познава точната възрастова, професионална, образователна и антропологична структура на населението, да се знае и финансовите възможности на хората и демографските показателиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.