Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в хранителна верига и възприятието на българите за храната в нея


Категория на документа: Маркетинг


фиг2. Оценка на характеристики на заведения за бързо хранене

Главната цел на нашето изследване е да установим как се възприема от българския потребител стандартизацията в обслужванети и предлаганото меню в МакДоналдс. Попитахме респондентите до каква степен изразяват съгласие с твърдението "Посещавам Макдоналдс заради храната и бързото обслужване" получихме следните резултати:

фиг3. Предлагано меню и бързина на обслужване

Напълно съгласни с това твърдение са едва 8.3% от респондентите, 35.42% са поскоро съгласни, не не малък е и процента от респондентите, които са поскоро несъгласни (20.8%) и напълно несъгласни (18.75%) с твърдението.

Попитахме респондентите съгласни ли са с твърдението, че цената отговаря на предлаганото качество и получихме следните резултати:

фиг4. Съотношение цена-качество

22.92% от респондентите ни посочиха, че са напълно несъгласни с твърдението, че цената отговаря на качеството в МакДоналдс. Още по-голям е процента на хората посочили, че са поскоро несъгласни - 31.25%. Други 33,33% изразяват мнение, че цената нито отговаря, нито неотговаря на каеството. Едва 10.42% са напълно съгласни с горепосоченото твърдение.

Рез изследването си установихме, че повече от половината респонденти не смятат че МакДоналдс има добър имидж. 54.17% са напълно несъгласни с твърдението, а напълно съгласните са 12.5%. Тези данни показват, че въпреки пресъствието на веригата в България от 17 години, имиджът и не е толкова добър сред потребителите.

Фиг5. Имидж на Макдоналдс

Чрез проучването си искахме да установим фактор ли са децата при решението за посещаване на Макдоналдс. Получените резултати са категорични: 39.58% от респондентите са напълно съгласни с това твърдение и 33.33% са поскоро съгласни. Само 2.08% са напълно несъгласни и 8.33% са поскоро несъгласни.

Фиг6. "Посещаваме Макдоналдс заради децата"

44% от анкетираните посочиха, че посещават заведения за бързо хранене всеки ден. Направихме съпоставка на тяхната спонтанна известност с въпроса "Кое е първото заведение за бързо хранене за което се сещате?". Получихме следните резултати:

Фиг7.Спонтанна известност

75% от редовните посетители на заведения за бързо хранене първо се сещат за МакДоналдс. Другите три заведения които посочват потребителите са КФС, Бърър Кинг, и Събуей, съответно с 10.43%, 8,33% и 6.25%. От тези данни можем да направим извода, че МакДоналдс е най-добре позициониран сред редовните потребители на такъв вид заведения.

На въпроса "Каква е цялостната Ви оценка за МакДоналдс?" най-голям е процента на респондентите посочили "нито добра-нито лоша" оценка - 37.5%. "Добра" оценка са дали 33,33% , но никой от анкетираните не е посочил отлина ценка за веригата.

Фиг8. Цялостна оценка на Макдоналдс

IV. Изводи и препоръки
От направеното допитване и получените резултати можем да обобщим:
* При избора на търговски обект най- голямо влияние за потребителите оказват рекламното послание и влиянието на близки и познати.
* Най-важните характеристики на едно заведение за респондентите са цената, качеството и обслужването
* По-голямата част от потребителите посещават МакДоналдс заради бързината на обслужване и предлаганата храна
* Повече от половината потребители не са съгласни, че цените в МакДоналдс отговарят на предлаганото качество
* По-голямата част от потребителите смятат, че имиджа на МакДоналдс не е добър
* Над 70% от потребителите посещават Макдоналдс заради децата
* 75% от респондентите посещаващи заведения за бързо хранене всеки ден, посочват, че МакДоналдс е първото заведение за което се сещат
* 33.33% от респондентите дават добра цялостна оценка на МакДоналдс

Препоръките, които можем да направим насочени главно към имиджа на веригата. Както видяхме по-горе има нужда от подобрение сред потребителите. Също съотношението цена-качество не е добре възприето от потребителите. Според нас това се дължи на факта, че предлаганата кухня не е напълно възприета от българския потребител, тъй като е доста по различна от традиционната за нашите географски ширини.

V. Приложения

- Online изтоници:
www.mcdonalds.bg

- ВъпросникСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в хранителна верига и възприятието на българите за храната в нея 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.